Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια Απαιτούμενων υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων".

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια "Προμήθεια Απαιτούμενων υλικών για συντήρηση εγκαταστάσεων σχολικών κτηρίων", Προϋπολογισμού 15.000,00 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για “Προμήθεια κεραμιδιών ρωμαίκου τύπου κτηρίου πολιτιστικού συλλόγου καμαριώτη“
ΓΑΖΙ: 25/05/2017
Αρ.Πρωτ.: 9952
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ", Προϋπολογισμού 24.800,00 € και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και το Τιμολόγιο Προσφοράς που επισυνάπτονται, με την υπ`αριθμόν 21/2017 τεχνική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τρίτη 30/5/2017, στα Γραφεία Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, Οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Πληροφορίες Γραμματεία Τεχνικής Υπηρεσίας τηλ.: 2813 400655.
Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα ενημερωμένο.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος

Σαλούστρος Αριστομένης

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (407 KB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της Υπηρεσίας «Ναυγαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου»
Γάζι,26/05/2017
Αρ.πρωτ.:9924
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/ 7-6-2010)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
4. Την υπ' αριθμ. 02/2017 μελέτη με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών προϋπολογισμού 74.400,00€
5. Την144/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΧ3ΙΩΛΣ-ΠΒΦ) με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας « ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου» που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μάϊου 2017.
Περισσότερα...
 
Συγκινητικές εκδηλώσεις στην Μελβούρνη για την Μάχη της Κρήτης και το Αρχείο Κουτουλάκη
Παρασκευή, 26 Μαϊου 2017
Ιδιαίτερα συγκινητικές είναι οι εκδηλώσεις της Μάχης της Κρήτης στην Μελβούρνη της Αυστραλίας, στις οποίες συμμετέχει ως επίσημος προσκεκλημένος ο Δήμος Μαλεβιζίου παρουσιάζοντας το Φωτογραφικό Αρχείο Κουτουλάκη σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του μεγάλου Ελληνοαυστραλιανού Κολλεγίου των Αγίων Αναργύρων "Oakleigh Grammar", όπου φοιτούν περισσότερα από 700 παιδιά Ομογενών.
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών για τις παραλίες»
Γάζι,25/05/2017
Αρ.πρωτ.:9846
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότι, θα προβεί στην ανάθεση της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Μίσθωση και συντήρηση χημικών τουαλετών για τις παραλίες»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις «του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 09/05/2017 Τεχνική Έκθεσηαπό το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 7.638,40€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Περισσότερα...
 
Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & οδών Τσαλικακίου Δήμου Μαλεβιζίου
ΓΑΖΙ 23/05/2017
Αρ.Πρωτοκ.: 9638
ΑΔΑΜ :17PROC006225979

1. Ο Δήμος Μαλεβιζίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων & οδών Τσαλικακίου Δήμου Μαλεβιζίου, με προϋπολογισμό 400.000,00 €.
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 217.571,94 € , (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ με προϋπολογισμό 104.319,37 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). .

Περισσότερα...
 
Φεστιβάλ γλυπτικής στην άμμο 2017 - Έρχεται ξανά στην Αμμουδάρα
Τετάρτη, 24 Μαϊου 2017
Εκπληκτικά γλυπτά από άμμο αναμένεται να μαγέψουν και φέτος μικρούς και μεγάλους στην Αμμουδάρα!

Το φεστιβάλ επαγγελματικής Γλυπτικής στην άμμο με γλυπτά ύψους ακόμα και τριών μέτρων θα πραγματοποιηθεί ξανά υπό την αιγίδα του δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, από τη 1 έως τις 20 Ιουνίου, με τους γλύπτες να δημιουργούν τα θαυμάσια, εφήμερα έργα τους σε δύο παραλιακά σημεία: Στην «καρδιά» της Αμμουδάρας και λίγα μέτρα μακριά από τις εκβολές του Αλμυρού ποταμού.
Ως γνωστό, πέρυσι το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε πιλοτικά, με απρόβλεπτα μεγάλη επιτυχία, καθώς οι γλύπτες φιλοτεχνούσαν επί ημέρες θαυμάσια έργα με άμμο, διαδικασία και αποτέλεσμα που «μαγνήτισε» χιλιάδες επισκέπτες.
Περισσότερα...
 
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ
Τετάρτη, 24 Μαϊου 2017

Αναρτήθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους γονείς, για τον τρόπο υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων τους στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακή και Επαγγελματικής Ζωή .

Περισσότερα...
 
Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την Μάχη της Κρήτης στην Αυστραλία – Εγκαινιάστηκε η έκθεση του φωτογραφικού αρχείου Κουτουλάκη στην Μελβούρνη
Τρίτη, 23 Μαΐου 2017
Με κάθε επισημότητα ξεκίνησαν στην Μελβούρνη οι εκδηλώσεις εορτασμού της 76ης επετείου της Μάχης της Κρήτης που διοργανώνονται από την «Παγκρήτιο Ένωσις Μελβούρνης», με επίσημο προσκεκλημένο τον Δήμο Μαλεβιζίου.

Το πρωί της Τρίτης πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη της έκθεσης του φωτογραφικού αρχείου Κουτουλάκη στην αίθουσα υποδοχής του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στην Μελβούρνη από την Πρόξενο κ. Χριστίνα Σημαντηράκη και τον τ. Πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και Γεν. Γραμματέα της Παγκρητίου Ένωσης Μελβούρνης κ. Αντώνη Τσουρδαλάκη, ενώ ακολούθησε παρουσίαση των σημαντικών αυτών ντοκουμέντων στους μαθητές του Ελληνικού κολεγίου των Αγ. Αναργύρων Μελβούρνης. Μια παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους του Δήμου Μαλεβιζίου, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Μαλεβιζίου Γιώργο Αεράκη και τον Πρόεδρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Μαλεβιζίου Κώστα Τριγώνη.

Περισσότερα...
 
Με επιτυχία η εκδήλωση για τον Αντώνη Γρηγοράκη-Σατανά
Τρίτη 23 Μαΐου 2017
Με απόλυτη επιτυχία και την παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιήθηκε στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου η εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Αρχηγό της αντάρτικης ομάδας του Κρουσώνα, Αντώνη Γρηγοράκη ή Σατανά.
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο Αρχιμανδρίτης Μύρων Κτιστάκης ως εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου, ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης, η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου Αριστέα Πλεύρη, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτισμού της Περιφέρειας Κρήτης Κώστας Φασουλάκης και ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Αντώνιος Γρηγοράκης - Σατανάς Γιώργος Λεμονάκης.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 261

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Κοινωνικές Υπηρεσίες
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαλεβιζίου!

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του Δήμου μας, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Μάιος 2017 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα