Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Κεραμουτσίου
Αγορά οικοπέδου για την εγκατάσταση δεξαμενής ύδρευσης της Τ.Κ. Κεραμουτσίου PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. : 3943
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου με έδρα της το Γάζι, οδός Ελ. Βενιζέλου 115, διακηρύσσει μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την αγορά ακινήτου εμβαδού 250-300 τ.μ., προκειμένου να εγκατασταθεί δεξαμενή ύδρευσης της Τ.Κ. Κεραμουτσίου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.

Άρθρο 1ο : Ισχύουσες Διατάξεις
1. Η διενέργεια της παρούσας δημοπρασίας και η εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις:
• Τις Διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 τεύχος Α΄): Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων
• Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
• Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»
• Το ΦΕΚ 405/29-3-05 περί συστάσεως της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου.
• Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Γαζίου ΦΕΚ 1538/27-6-2011, Τεύχος Δεύτερο.
• Την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΦΕΚ 1388/30-5-2014, Τεύχος Δεύτερο.
• Την παρούσα διακήρυξη
• Την με αριθμό 571/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλεβιζίου με την οποία ορίζεται ως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ ο Σαββάκης Φίλλιπος.
• Την με αριθμό 97/25-05-17 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της ΔΕΥΑΜ.
• Τις υπ' αριθμό 100/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ, περί έγκρισης διεξαγωγής δημοπρασίας.
• Την από 15-5-19 εκτιμητική έκθεση της επιτροπής εκτίμησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων.
• Την υπ' αριθ. 3/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ που αφορά τον ορισμό επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών αγοράς ακινήτων.
2. Οι όροι της διακήρυξης αυτής, ως ειδικές διατάξεις, κατισχύουν των γενικών διατάξεων της παραπάνω νομοθεσίας, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

 

Άρθρο 2ο : Προϋπολογισμός - χρηματοδότηση.
Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00). Η χρηματοδότηση γίνεται από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου και καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του 2017 της ΔΕΥΑΜ, σε βάρος του κωδικού
10-00-00-00-02 «Αγορά οικοπέδου στην ευρύτερη περιοχή στο ΔΚ Τυλίσου».

Άρθρο 3ο : Τόπος και χρόνος διεξαγωγής.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, Τ.Κ. 71414), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 18η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 - 11:30 π.μ.

Άρθρο 4ο : Χαρακτηριστικά - προϋποθέσεις ακινήτου.
Το ακίνητο θα πρέπει υποχρεωτικά να βρίσκεται στις περιοχές Λακάκια και Βίγλες της Τ.Κ. Κεραμουτσίου και να διαθέτει τα κατωτέρω :
Α. Προσβασιμότητα σε αγροτικό δρόμο, ο οποίος να συνδέεται με το υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού.
Β. Yψόμετρο μεγαλύτερο από το δίκτυο του οικισμού Κεραμουτσίου.
Γ. Μέγιστη απόσταση 1500 μέτρων από υφιστάμενη δεξαμενή ύδρευσης.
Δ. Εμβαδό ακινήτου από 250 έως 300 τ.μ.
Ε. Να ανήκει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση που ανήκει εξ' αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.
ΣΤ. Να είναι ελεύθερο βαρών.

Άρθρο 5ο : Εγγυητής.
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 6ο : Αποζημίωση.
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 7ο : Δημοσίευση διακηρύξεως.
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου της ΔΕΥΑΜ τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΜ, στο δημοτικό κατάστημα Μαλεβιζίου και στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Κεραμουτσίου.
Παραλαμβάνεται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου,
Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, Τ.Κ. 71414 και στο τηλ. 2810-824625
(κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5) Fax: 2810 822964, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Άρθρο 8ο : Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί την αναφερόμενη ημέρα και ώρα του άρθρου 3 της παρούσας. Η δημοπρασία ενδέχεται να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης ώρας εφόσον εξακολουθεί χωρίς διακοπή η ροή υποβολής προσφορών. Για την συνέχιση της δημοπρασίας πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η οικεία επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές και τα προσωπικά στοιχεία των μειοδοτών (ονοματεπώνυμο) αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά που εκφωνούνται. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη, η δέσμευση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι συμμετέχει για δικό του λογαριασμό.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:
Κατά την Α' Φάση (Πρόσκληση -Διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος),
όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία είτε αυτοπροσώπως είτε με νόμιμο πληρεξούσιο, οφείλουν εντός της προθεσμίας 20 ημερών από της δημοσιεύσεως της διακήρυξης του Προέδρου (μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2017) να καταθέσουν την προσφορά τους στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ, στην διεύθυνση : Ελ. Βενιζέλου 115, Γάζι, Τ.Κ.71414, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για την επιτροπή δημοπρασίας με τα κατωτέρω :
• Σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη και τυχόν συνιδιοκτητών, τηλέφωνο και τα στοιχεία ακινήτου τοποθεσία ακινήτου ή ακινήτων, εμβαδόν.
• Τοπογραφικό διάγραμμα.
• Υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνουν ότι κατά τη σύνταξη του συμβολαίου θα προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ή ακινήτων για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και πιστοποιητικά ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εκνίκησης τρίτου, εισφορών φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων αποστέλλονται στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών αγοράς ακινήτων, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ' αριθ. 3/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜ. Η επιτροπή στη συνέχεια μετά από επιτόπιο έρευνα, κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν του όρους της παρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς.
Η συντασσόμενη έκθεση με τις προσφορές των ενδιαφερομένων κοινοποιείται σε κάθε συμμετέχοντα.

Κατά την Β΄ φάση (διενέργεια δημοπρασίας), Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και καλεί επί αποδείξει, να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες οι οποίοι αποκλείστηκαν από την επιτροπή διότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου, αναγράφονται στα πρακτικά.
Τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, τον τελευταίο μειοδότη και τον εγγυητή του.

Άρθρο 9ο : Επανάληψη δημοπρασίας.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΜ εάν δεν παρουσιασθεί μειοδότης κατά την αρχική.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας.
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον
τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης της
ΔΕΥΑΜ δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την υπογραφή συμβολαίου.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή του ως όριο δε πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατοχυρώθηκε στο όνομά του, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του Προέδρου αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

Άρθρο 10ο : Υπογραφή συμβολαίου.
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που
ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της ΔΕΥΑΜ περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, άλλως η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος αυτού και του εγγυητή του.
Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής του συμβολαίου εκ μέρους του μειοδότη, ενεργείται δημοπρασία ξανά εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Η ΔΕΥΑΜ στην περίπτωση αυτή θα αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του αστικού κώδικα.

Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς παράδοση στη ΔΕΥΑΜ κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου.
Ο τελευταίος μειοδότης, κατά τη σύνταξη του συμβολαίου πρέπει να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου ή ακινήτων (οι οποίοι θα συμπίπτουν με το τοπογραφικό διάγραμμα) για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και πιστοποιητικά ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος), εκνίκησης τρίτου, εισφορών φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.
Επιπλέον πρέπει να προσκομίσει :
Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

Άρθρο 11ο
Για όσα δεν προβλέπονται ή δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις
του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77 Α ΄) όπως ισχύουν σήμερα.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (293 KB)
Διακύρηξη

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA