Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το εφάπαξ επίδομα ένδειας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου πληροφορεί τους πολίτες του, ότι από τη Δευτέρα 28/04/2014 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το εφάπαξ επίδομα ένδειας. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-15:00.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
  1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Εκκαθαριστικό εφορίας τρέχοντος έτους από την Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης,Ε9 αντίγραφο
  5. Κάρτα ανεργίας και σε περίπτωση που επιδοτείται βεβαίωση ως επιδοτούμενος άνεργος
  6. Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από Δημόσια υπηρεσία για το γνήσιο της υπογραφής, ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζω είναι αληθή
Όταν πρόκειται για άτομα που συμβιώνουν στην ίδια οικία, δικαίωμα αίτησης έχει ο ένας εξ΄αυτών.
Στην αίτηση να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία επικοινωνίας με τον αιτούντα για την κοινωνική έκθεση από τον κοινωνικό λειτουργό που είναι προαπαιτούμενη της διαδικασίας.
Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον αυτά κριθούν απαραίτητα από τον κοινωνικό λειτουργό προς επιβεβαίωση και ενίσχυση του αιτήματος του εξυπηρετούμενου.
Πληροφορίες στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου: κα Γράψα Γεωργία : 2813-400692 & κα Τερζίδου Μαρία : 2813 400684

 

 
Μαθήματα και στην 3η ηλικία στο Μαλεβίζι
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014
Μετά την αποδοχή που είχε η έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο δήμο Μαλεβιζίου, όπου οι ενδιαφερόμενοι ξεπέρασαν τους 1.000, ο δήμος πρωτοπορεί και επεκτείνει το πρόγραμμα και στα ΚΑΠΗ και το ΚΗΦΗ του δήμου!
Συγκεκριμένα, στα ΚΑΠΗ Γαζίου, Τυλίσου, Γωνιών, Καλεσσών και Κρουσώνα, καθώς και στο ΚΗΦΗ Γαζίου, θα ξεκινήσουν σε πρώτη φάση μαθήματα αγωγής υγείας, ψηφιδωτού, πρακτικών συμβουλών διατροφής και νέων τεχνολογιών, ενώ το επόμενο διάστημα θα «ανοίξουν» κι άλλα προγράμματα. Οι αιτήσεις ηλικιωμένων, με την καθοριστική βοήθεια των εργαζομένων σε αυτές τις δομές, ξεπέρασαν τις 200, αποδεικνύοντας για πολλοστή φορά, ότι τα άτομα της λεγόμενης «3ης ηλικίας» παραμένουν δραστήρια, με όρεξη για μάθηση και προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΚ ΤΥΛΙΣΟΥ ΚΑΙ ΤΚ ΡΟΔΙΑΣ"
Αρ. Πρωτ. : 1784/23-4-2014
Α.Δ.Α. : ΒΙ0ΒΟΡΧΖ-ΝΗΚ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων της ΤΚ Τυλίσσου και της ΤΚ Ροδιάς με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω προμήθειας είναι με την υπ' αριθμόν 46/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου και η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με την 102/2014 απόφαση της.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 43.700,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 61.90.08 του προϋπολογισμού. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 5η Μαΐου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών»
Γάζι, 22-04-2014
Αριθ. Πρωτ.: 10332
ΑΔΑ: ΒΙ04ΩΛΣ-ΖΝΓ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80), με το σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό.
Με την παρούσα προβλέπεται η εκτέλεση εργασίας της ναυαγοσωστικής κάλυψης των παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου Αμμουδάρα, Μαδέ, Ψαρομούρα και Φόδελε για την περίοδο από 1/06/2014 - 30/09/2014.
Η δαπάνη της εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 97.908,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Μαΐου ημέρα Τετάρτη του 2014 και ώρα 10:00 (έναρξη) μέχρι 11:00 (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου στο Γάζι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : "Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Μαλεβιζίου "
Γάζι 23/04/2014
Αρ. Πρωτ. : 10512
Α.Δ.Α.:ΒΙ0ΒΩΛΣ-ΨΜ8
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Μαλεβιζίου προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος. Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, διακηρύσσει τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας, προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, στα τμήματα του συνημμένου πίνακα.
Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 6η Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.
Περισσότερα...
 
Ακόμα πιο αξιόπιστες, γρήγορες και διαφανείς, οι δημοτικές εργασίες
Τρίτη, 22 Απριλίου 2014
Εκσυγχρονίζεται ακόμα περισσότερο ο δήμος Μαλεβιζίου, προσθέτοντας νέες λειτουργίες στην ηλεκτρονική του πύλη www.malevizi.gr.
Σκοπός του συγκεκριμένου έργου, είναι η ανάπτυξη και λειτουργία νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, με την περεταίρω εξέλιξη των δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα ο δήμος. Οι νέοι τομείς που θα καλυφθούν, είναι των κοινωνικών υπηρεσιών, των δημόσιων προμηθειών και της παρακολούθησης των τεχνικών έργων, με ενσωμάτωση παράλληλα ενός συστήματος διαχείρισης ροής εργασιών. Όλες αυτές οι υπηρεσίες θα προστεθούν στην υφιστάμενη Ηλεκτρονική Πύλη Εξυπηρέτησης, με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω ο ρόλος της ως το μοναδικό σημείο συναλλαγών και πληροφόρησης (one stop shop) του δήμου Μαλεβιζίου.
Περισσότερα...
 
Πασχαλινό τραπέζι από τους μαθητές σε αυτούς που έχουν ανάγκη
Μεγάλη Πέμπτη, 17 Απριλίου 2014
Για μια ακόμη χρονιά, δεκάδες οικογένειες στο Μαλεβίζι θα κάνουν Πάσχα με τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης που εξασφάλισαν μέσα από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας, οι μαθητές όλων των σχολείων του δήμου συγκέντρωσαν τα απαραίτητα και μαζί με τις προσφορές γνωστών επιχειρήσεων κάλυψαν τις ανάγκες όλων των οικογενειών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα. Παράλληλα, ο Σύλλογος Γυναικών «Μέλισσα» Μαλεβιζίου αλλά και μια γυναίκα - η οποία επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της - προσέφερε Πασχαλινές λαμπάδες για τα παιδιά.
Υπενθυμίζουμε ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαλεβιζίου διανύει την 3η χρονιά λειτουργίας του, με σταθερές, εβδομαδιαίες διανομές τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε δεκάδες οικογένειες κατοίκων του δήμου.
Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Με στεναχωρεί το γεγονός ότι οι συνθήκες παραμένουν τέτοιες, ώστε να αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε δομές όπως είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου μας. Δεν θα σταματήσουμε όμως να το κάνουμε, μέχρι να έχει οριστικά καλυφθεί ακόμα και η τελευταία οικογένεια κατοίκων του Μαλεβιζίου. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους εθελοντές του Κοινωνικού μας Παντοπωλείου για την καθοριστική βοήθειά τους στο θεσμό, όλους τους μαθητές των σχολείων μας, τους καθηγητές και τους γονείς τους, που για μια ακόμα φορά απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει κρίση, αλλά και όλες τις εταιρείες, τους φορείς και τους ιδιώτες που με τις δωρεές τους μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε τα απαραίτητα, σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη».
Περισσότερα...
 
Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
Γάζι 10/04/2014
Αρ. Πρωτ. 9768
Αριθμ. Πρόσκλησης 8

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 14-04-2014 και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΜΟΛΗΣ
Περισσότερα...
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΕΣΩΝ»

Γάζι 08/04/2014
Αρ.Πρωτοκόλλου: 9424
ΑΔΑ: ΒΙΗΧΩΛΣ-0ΛΤ
ΑΔΑΜ: 14PROC001999831

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΕΣΩΝ» με βάση τις προβλεπόμενες προδιαγραφές της υπ` αριθμόν 14/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , που αφορά την προμήθεια ενός προκατασκευασμένου συγκροτήματος αποδυτηρίων το οποίο περιλαμβάνει δύο (2) αίθουσες αποδυτηρίων , μία (1) για την τοπική ομάδα και μία (1) για τη φιλοξενούμενη ομάδα αντίστοιχα, 1 γραφείο διαιτητών,1 γραφείο κοινής χρήσης, 1 wc ανδρών - κοινού, 1 wc γυναικών - κοινού και 1 wc παιδικό - κοινού και αναλύονται πλήρως στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.
H δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% και θα καλυφθεί από το Π.Δ.Ε.

Περισσότερα...
 
Η τεχνολογία στην υπηρεσία των κατοίκων του Γαζίου
Σε λειτουργία τέθηκε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Μ. το σύστημα τηλε-ελέγχου, τηλε-χειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων υδροδότησης της Δ.Ε. Γαζίου, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ.
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. με τεράστια οφέλη για τους καταναλωτές, αφού μέσω του συστήματος ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο η ποιότητα του νερού, ανιχνεύονται άμεσα τυχών διαρροές και βλάβες, παρακολουθούνται οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις, κ.α. Ταυτόχρονα όμως, σημαντικά είναι και τα περιβαλλοντικά οφέλη, αφού με την άμεση αναφορά κάθε διαρροής, εξασφαλίζεται η άμεση ανταπόκριση της υπηρεσίας και η οικονομία του πολύτιμου αγαθού του νερού.
Ο δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης στον χαιρετισμό του τόνισε: «Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στις νέες εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, σε μια ιστορική ημέρα τόσο για την εταιρεία, όσο για το δήμο μας γενικότερα. Σήμερα θέτουμε σε λειτουργία ένα σύστημα με το οποίο η Δ.Ε.Υ.Α.Μ., κάνει ένα άλμα προς τα εμπρός: Το σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών των δικτύων υδροδότησης της δημοτικής ενότητας του Γαζίου. Δεν θα αναφερθώ στα τεχνικά μέρη του σημαντικού αυτού έργου, ενός έργου προϋπολογισμού περίπου 2.500.000 ευρώ, θα το κάνουν οι ειδικοί αυτό οι οποίοι και θα μας το παρουσιάσουν αναλυτικά. Θα σταθώ όμως στο αποτέλεσμα αυτής της λειτουργίας και στα οφέλη που έχει για την κοινωνία μας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης, το οποίο δίνει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε κάθε πρόβλημα που προκύπτει. Ένα έργο πνοής που δημιουργεί συνθήκες οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στο προσωπικό μας να έχει πλήρη και ορθή εικόνα όλου του δικτύου, σε 24ωρη βάση. Μέσω αυτού του συστήματος, μπορούμε από αυτόν το χώρο να αντιλαμβανόμαστε άμεσα κάθε βλάβη και κάθε διαρροή, αλλά και να προχωρούμε σε ενέργειες ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αφού ξέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή τη στάθμη των δεξαμενών, την πίεση των αγωγών, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού και άλλα σημαντικά στοιχεία. Μέσα από αυτό το σύστημα, η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. γίνεται ακόμα πιο αποτελεσματική ως υπηρεσία και γρηγορότερη ως προς τα αντανακλαστικά της.
Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 110

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2015
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Είσοδος Χρήστη

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δωρεάν μαθήματα για ενήλικες στο Δήμο Μαλεβιζίου
ΚΡΗΤΗ H Μεγάλη Συνάντηση
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA

Δημοσκοπήσεις

Ποιο έργο από τα παρακάτω θεωρείτε υψηλότερης προτεραιότητας?
 

Χαιρετισμός Δημάρχου

Δήμαρχος ΜαλεβιζίουΣας καλωσορίζω στο διαδικτυακό τόπο της δημοτικής ενότητας Γαζίου του Δήμου Μαλεβιζίου!

Σε λίγες ημέρες, εδώ θα μπορείτε να βρείτε τα πάντα για ολόκληρο το Μαλεβίζι. Ό,τι έχει να κάνει με τις υπηρεσίες του νεοσύστατου Δήμου, δράσεις, αποφάσεις, πρωτοβουλίες, φόρμες ηλεκτρονικής ενημέρωσης, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εκδηλώσεις, καθώς και κάθε τι που αφορά το Δήμο μας, θα βρίσκεται και εδώ.

περισσότερα

Ημερολόγιο εκδηλώσεων

« < Απρίλιος 2014 > »
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Πρόσφατες εκδηλώσεις

Δέν υπάρχουν γεγονότα