Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ" PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 3314/19-10-2016
Α.Δ.Α. : ΨΠΥΖΟΡΧΖ-ΙΕΧ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» CPV : 50118400-9, 50116200-3, 71334000-8, 50116000-1, 50116500-6, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής, με συμπλήρωση τιμολογίου και με έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της αξίας των ανταλλακτικών - ελαστικών (επί τιμοκαταλόγου). Η υπ' αριθ. 25/2016 μελέτη της ΔΕΥΑΜ που αφορά την εκτέλεση των ανωτέρω παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, ελαστικών κ.λ.π, για την υποβολή προσφοράς μίας ή περισσότερων κατηγοριών του πίνακα κατηγοριών οχημάτων & μηχανημάτων έργου της ΔΕΥΑΜ, εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 182/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 30.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και καλύπτεται από τον κωδικό 62.07.03.0001 του προϋπολογισμού του έτους 2016 και με πρόβλεψη για την κάλυψή του από τον αντίστοιχο κωδικό για το έτος 2017.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 7η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (περί Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 327 και του Ν. 3463/2006.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Τα τεύχη δημοπράτησης θα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Ντουλάκης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip(6.9 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA