Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ" PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 3311/19-10- 2016
Α.Δ.Α. : 6ΠΑΘΟΡΧΖ-8Ψ0
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΝΕΡΟΥ - ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» (CPV : 45330000-9), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση της τιμής.
Η υπ' αριθ. 26/2016 μελέτη της ΔΕΥΑΜ που αφορά την εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 183/2016 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 33.150,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 61.01.01. του προϋπολογισμού του έτους 2016 και με πρόβλεψη για την κάλυψη του υπολοίπου ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό για το έτος 2017.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 9 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (περί Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 327.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού, από τα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Τα τεύχη δημοπράτησης θα έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ


Ντουλάκης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (6.9 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA