Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ταχυμεταφορών»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασία ταχυμεταφορών» PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019
Αρ. πρωτ. : 1751
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ανάγκη των υπηρεσιών του Δήμου για τάχιστη αποστολή υπηρεσιακών φακέλων σε διάφορες διευθύνσεις εντός Ελλάδας καθώς και σε επιλεγμένες χώρες του εξωτερικού , θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασία ταχυμεταφορών» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 15/01/2019 Τεχνική Έκθεση του Γραφείου Προμηθειών συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 9.999,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε σχετική προσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την από 15/01/2019 Τεχνική Έκθεση του Γραφείου Προμηθειών του Δήμου Μαλεβιζίου.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 04/02/2019 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ»

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Δ/ντος Συμβούλου και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ.
6. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ.
7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται οι φορείς στους οποίους υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για το προσωπικό που απασχολούν.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 9.999,28 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση.
Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1,03 MB)
Πρόσκληση-Έντυπο Προσφοράς-Τεχνική Έκθεση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA