Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την εστίαση νηπίων και ηλικιωμένων όλων των δομών του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ του Δήμου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την εστίαση νηπίων και ηλικιωμένων όλων των δομών του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ του Δήμου» PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018
Αρ. πρωτ.: 20776
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι , θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την εστίαση νηπίων και ηλικιωμένων όλων των δομών του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία θα υπολογίζεται ώς το ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης για το κάθε είδος την ημέρα παράδοσης του, όπως διαμορφώνεται με το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας Κρήτης ή άλλου αρμόδιου φορέα όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για το Νομό Ηρακλείου. Η παρούσα προμήθεια διαιρείται σε 4 τμήματα.
Τμήμα 1: Είδη ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
Τμήμα 2: Είδη ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ 3: Είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ 4: Είδη ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 05/12/2018 Τεχνική Έκθεση του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 22.741,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 13%.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εμπορία ειδών παντοπωλείου, ειδών οπωροπωλείου , ειδών κρεοπωλείου, ειδών αρτοπωλείου της να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά.
Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για ένα, περισσότερα ή και όλα τα τμήματα της προμήθειας , για τη συνολική ωστόσο ζητούμενη ποσότητα κάθε ομάδας /τμήματος
Η σύμβαση διέπεται από :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/2018
5. Την υπ' αριθμ. 116/2018 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.
6. Την 411/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΩ1ΣΩΛΣ-Ρ9Μ).
7. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί σχετική πίστωση σε βάρος του κ.α 10.6481.0001 του προϋπολογισμού του ΔΟΚΑΠΠΑΜ οικ. έτους 2018.
8. Την από 05/12/2018 Τεχνική Έκθεση του Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ. προϋπολογισμού δαπάνης 22.741,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και 13%.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 14/12/2018 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την εστίαση νηπίων και ηλικιωμένων όλων των δομών του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου»

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
3. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας σε ισχύ
4. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 22.741,57€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και 24%.
Η προσφορά θα είναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και θα αφορά το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών κάθε ομάδας.
Στη προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα μεταφοράς, παράδοσης και εκφόρτωσης των υπό προμήθεια ειδών στις δομές του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ στο χρόνο και με το τρόπο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του ΔΟΚΑΠΠΑΜ
Προσφορές που θα αφορούν μέρος μόνο των υπό προμήθεια ειδών κάθε ομάδας δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Αντιδημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1,65 MB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA