Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2018»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2018» PDF Εκτύπωση

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018
Αρ. πρωτ.: 4835

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2018» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές για την εκτέλεση της υπηρεσίας.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 15/03/2018 Τεχνική Έκθεση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 24.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης και διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό , την τεχνογνωσία και το απαιτούμενο προσωπικό να καταθέσουν σχετική κλειστή προσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 72 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την με Αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454 ΒΕΞ 2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1636 Β/15-05-2017) : Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού.
5. Την 114/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΩΦΔΝΩΛΣ-ΚΗ6)
6. Την 327/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
7. Την από 15/03/2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 05/04/2018 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2018»

Η προσφορά θα περιέχει επί ποινή απόρριψης :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου και από την ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση www.malevizi.gr, όπου είναι αναρτημένα όλα τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης.
2. Για την απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας , οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν οποιοδήποτε από τα παρακάτω έγγραφα που αποδεικνύουν την άσκηση επαγγέλματος:
α) Καταστατικό Σύστασης Εταιρίας
β) Πιστοποιητικό Οικείου Επιμελητηρίου
γ) Έναρξη Επιτηδεύματος (έναρξη Δ.Ο.Υ.)
δ) Βεβαίωση Εγγραφής στα οικεία Νομ. Μητρώα.
3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας για την εκτέλεση των εργασιών της παρούσας ανάθεσης οι οικονομικοί φορείς προκομίζουν έγγραφα που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των απαιτήσεων και των τεχνικών προδιαγραφών της από 15/03/2018 Τεχνικής Μελέτης και συγκεκριμένα :
α) Υπεύθυνη δήλωση σε μορφή πίνακα για τον μηχανικό εξοπλισμό που διατίθεται στον οποίο θα πρέπει να προσδιορίζονται:
-Είδος μηχανήματος
-Εργοστάσιο κατασκευής και τύπος
-Αριθμός κυκλοφορίας
-Ισχύς κινητήρα
- Τεχνικά στοιχεία ήτοι έντυπα εργοστασίου κατασκευής (μόνο για το ελκόμενο μηχάνημα αμμοκαθαρισμού)
-Στοιχεία ιδιοκτησίας για έκαστο των μηχανημάτων (ιδιόκτητο ή μισθωμένο).
Ο απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός προσδιορίζεται, σύμφωνα με την από 15/3/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας , ως εξής:
I. Ένα φορτωτή με ερπύστριες, ιπποδύναμης 120Hp και άνω, διπλού διαφορικού.
II. Ένα εκσκαφέα , λαστιχοφόρο , ιπποδύναμης 100Hp και άνω, διπλού διαφορικού.
III. Ένα τριαξονικό φορτηγό 10 έως 15m3
IV. Ένα γεωργικό ελκυστήρα ιπποδύναμης 160 Hp και άνω με ελκόμενο καθαριστή ακτών/ αμμοκαθαριστή έως 20 εκ βάθους
β) Φωτοαντίγραφα των επίσημων στοιχείων κατοχής του εξοπλισμού (άδειες κυκλοφορίας ΜΕ και ΑΜ και φορτηγού)
γ) Βεβαίωση καταβολής των τελών χρήσης μηχανημάτων έργου Μ.Ε. ή ΑΜ
δ) Ασφαλιστήρια συμβόλαια των μηχανημάτων έργου και του φορτηγού
ε) Άδεια χειριστή (θεωρημένη) για έκαστο των μηχανημάτων
στ) Π.Ε.Ι. για τον οδηγό του Φορτηγού
ζ) Τέλη κυκλοφορίας φορτηγού
η) Σε περίπτωση μισθωμένου εξοπλισμού απαιτείται επί πλέον η προσκόμιση των μισθωτηρίων συμβολαίων
θ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου
, στην οποία θα δηλώνεται ότι έλαβε γνώση των ειδικών όρων και υποχρεώσεων που απορρέουν από την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης , όπως αυτές προσδιορίζονται στην από 15/03/2018 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών , τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. ( σχετικό υπόδειγμα στα έγγραφα της σύμβασης, στην ιστοσελίδα του Δήμου).

4. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016 οι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, οφείλουν να προσκομίσουν:
α) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αποσπάσματος ποινικού μητρώου)
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (φορολογική ενημερότητα και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ)

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας «Καθαρισμός Παραλιών του Δήμου Μαλεβιζίου έτους 2018» ανέρχεται στο ποσό των 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Προσφορές που υπερβαίνουν τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης , απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr , στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΑ και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μαλεβιζίου.

 

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών


Αθανάσιος Κύρκος

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.44 ΜB)
Τεύχη Πρόσκλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA