Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση πλατείας
Επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκμίσθωση πλατείας PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. :24891
Προς:Κάθε Ενδιαφερόμενο
Ο Δήμος Mαλεβιζίου έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 περί εκμίσθωσης ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων ανακοινώνει ότι προτίθεται να εκμισθώσει τμήμα της κεντρικής πλατείας Γαζίου (κατά το μέγιστο 800 τ.μ. ενιαία) για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων ψυχαγωγίας στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2017-2018και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από 10-12-2017 έως 07-01-2018.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για την κατάθεση αίτησης ενδιαφέροντος με συνημμένη προσφορά σε κλειστό φάκελο.
Στην αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώνειτον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων που επιθυμεί να μισθώσει,με αναλυτική περιγραφή των εγκαταστάσεων που θα τοποθετηθούν στο χώρο της πλατείας, υποβάλλοντας σχεδιάγραμμα για τον χώρο και τον τρόπο τοποθέτησης τους και φωτογραφίες τόσο των παιγνιδιών/εγκαταστάσεων, όσο και από προηγούμενες δραστηριότητες των ενδιαφερομένων ούτως ώστε να δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνει την εγκατάσταση και από αισθητικής απόψεως. Ρητά αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι φουσκωτές τσουλήθρες και παιχνίδια ηλεκτρονικά ή άλλα με χρηματικά έπαθλα.
Απαραίτητα θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά, με ειδική αναφορά,η εγκατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού για την υποστήριξη ηχητικής υπόκρουσης κατά την περίοδο της μίσθωσης και για τις ώρες, πέραν αυτών της κοινής ησυχίας, καθώς και ο κατάλληλος εξοπλισμός για την ηχητική κάλυψη και τον φωτισμό των εορταστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά την ίδια περίοδο στην πλατεία, από πολιτιστικούς συλλόγους, τα ΝΠ του Δήμου και από τον Δήμο Μαλεβιζίου.
Επιπλέον επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επισυνάψει στον φάκελο της προσφοράς του, ως εγγύηση, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 10% επί του ποσού της προσφοράς του.
Ο ανάδοχος θα προβεί με δικές του δαπάνες και ενέργειες στις κάτωθι εκδηλώσεις κατ' ελάχιστο: φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου της κεντρικής πλατείας Γαζίου, εορταστικός διάκοσμος για την πλατεία, τοποθέτηση ηχείων και φωτισμού μετά των εγκαταστάσεών τους στην κεντρική πλατεία Γαζίου για αναπαραγωγή εορταστικών ακουσμάτων, αγορά και αποστολή προσκλήσεων των εκδηλώσεων στα σχολεία, διαφήμιση των εκδηλώσεων του Δήμου, συνδρομή και παροχή ηχητικού εξοπλισμού σε συλλόγους του Δήμου που επιθυμούν να διοργανώσουν παζάρι την περίοδο των εορτών στην κεντρική πλατεία.
Ηαίτηση θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και την Δευτέρα 04Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 12:00 π.μ.
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΥΠΟΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΤΣΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ».

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την ποιότητα και την ποικιλία των προσφερόμενων εκδηλώσεων και ψυχαγωγικών παιγνιδιώνπου θα τοποθετηθούνκαθώς και τυχόν επιπλέον παροχών, συνυπολογίζοντας και την προσφερόμενη τιμή (συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Σημειώνεται ότι ο υποψήφιος μισθωτής υποχρεούται στην κατάθεση: α)πιστοποιητικού Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ή άλλου ισοδύναμουεγγράφου,από το οποίο να προκύπτει η δυνατότηταπαροχής υπηρεσιών και ανάπτυξης δραστηριοτήτων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, β) ασφάλεια αστικής ευθύνης των υπό εγκατάσταση παιχνιδιών και των προσφερομένων εκδηλώσεων καιγ) γνωστοποίηση του νομίμου εκπροσώπου.
Επιπλέον ο μισθωτής πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την υλοποίηση των αναφερόμενων εκδηλώσεων.
Μετά την εγκατάσταση και πριν την έναρξη λειτουργίαςτωνμονάδων ψυχαγωγίαςο μισθωτής υποχρεούται να προσκομίσει βεβαιώσεις για τη στατική επάρκεια και την ασφάλεια των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εγκατάστασης από τον Δήμο.
Πριν την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίζεται δημοτική ενημερότητα και θακαταβάλλεται το μίσθωμα από τον ανάδοχο.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Μαλεβιζίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (57 KB)
Πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA