Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια αθλητικού υλικού για το δημοτικό γυμναστήριο Γαζίου»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Προμήθεια αθλητικού υλικού για το δημοτικό γυμναστήριο Γαζίου» PDF Εκτύπωση

Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. :22545
Ο Δήμος Mαλεβιζίου έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) , και του Ν.3861/2010 «Για την ενίσχυση της Διαφάνειας»
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» όπως ισχύει.
4. Την 419/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαλεβιζίου (ΑΔΑ:65ΗΙΩΛΣ-ΡΞ5).
5. Την από 13/10/2017 Τεχνική Έκθεση- ενδεικτικός προϋπολογισμός και το Τιμολόγιο Προσφοράς.
ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμήεφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την αναφερόμενη προμήθεια είναι 3.781,63 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της εν θέματι προμήθειας να καταθέσουνοικονομική προσφορά, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη15/11/2017 και ώρα 15:00 σύμφωνα με το υπόδειγμα εντύπου οικονομικής προσφοράς (τιμολόγιο προσφοράς) που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr).
Μαζί με την οικονομική προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 73 και 80 του Ν.4412/2016, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείαςκαι του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλουκαι του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής).Στις περιπτώσεις εταιρείας Ο.Ε. ή Ε.Ε., της εταιρείαςκαι του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), του Διευθύνοντα Σύμβουλουκαι του/των Διαχειριστή/των της εταιρείας.
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς) από την οποία φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας
Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ, παράδοση στον Δήμο Μαλεβιζίου, στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαζίου και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης προμήθειας ορίζεται άμεσα, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.Η μεταφορά βαρύνει τον προμηθευτή. Η παράδοση της προμήθειας του αθλητικού υλικού, κατάλληλα συσκευασμένου, θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γαζίου Δ. Μαλεβιζίου.
Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.grόπου θα είναι διαθέσιμα η Τεχνική Έκθεση- ενδεικτικός προϋπολογισμός και το Τιμολόγιο Προσφοράς των ενδιαφερομένων.


Ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών


Αθανάσιος Κύρκος

 


Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (312 KB)
Τεύχη Πρόσλησης

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA