Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός της χορωδίας συνόλου "Νυχτών και Τοξοτών οργάνων Κρήτης"»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός της χορωδίας συνόλου "Νυχτών και Τοξοτών οργάνων Κρήτης"» PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της εργασίας «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός της χορωδίας συνόλου ‘' Νυκτών και Τοξοτών Οργάνων Κρήτης''» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 30.08.2017 Τεχνική Έκθεση από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Μαλεβιζίου προϋπολογισμού δαπάνης 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο ο Δήμος Μαλεβιζίουκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης να καταθέσουν σχετικήκλειστή προσφορά, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την 326/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την από 30.08.2017 Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας , Παιδείας και Πολιτισμού

Προσφορές γίνονται δεκτές ,έως και 08/09/2017 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,TMHMAΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ (ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΝΥΚΤΩΝ & ΤΟΞΟΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΡΗΤΗΣ)

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου ,ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την υπ'αριθμ. 30.08.2017 Τεχνική Έκθεση και να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (87 KB)
πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA