Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση ενδιαφέροντος για "προμήθεια ξύλινου δαπέδου για το θεατράκι του δημαρχείου"
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για "προμήθεια ξύλινου δαπέδου για το θεατράκι του δημαρχείου" PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Προς : ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΗ Α.Ε.
Ο Δήμος προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την προμήθεια "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ", Προϋπολογισμού 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 24%) και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία - παραγωγή σχετικών αγαθών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό που αναλυτικά περιγράφονται στην από ημερομηνία 18/04/2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & πολεοδομίας Δήμου Μαλεβιζίου.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 07/09/2017, στο γραφείο του πρωτοκόλλου του Δήμου Μαλεβιζίου, ισόγειο, Οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη,Τ.Κ. : 71414, Γάζι.
Πληροφορίες: Ζαχαριαδάκη Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Δήμου Μαλεβιζίου, τηλ.: 2813 400655.

Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα ενημερωμένο.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Με απόφαση Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος


Σαλούστρος Αριστομένης

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (150 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA