Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση διαφοροποιημένων τύπων χωρικών ενοτήτων και το σχεδιασμό,εφαρμογή και υλοποίηση ΟΧΕ στον Δήμο Μαλεβιζίου"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για "Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την διερεύνηση διαφοροποιημένων τύπων χωρικών ενοτήτων και το σχεδιασμό,εφαρμογή και υλοποίηση ΟΧΕ στον Δήμο Μαλεβιζίου" PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 1 Σεπτεβρίου 2017
Προς : Ανέλιξις Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.
Λ. Δημοκρατίας, 3, 71306 Ηράκλειο Κρήτης
Ο Δήμος Μαλεβιζίου προβαίνει στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση της υπηρεσίας "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΕ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ", Προϋπολογισμού 12.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%) και προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, να υποβάλλουν την κλειστή προσφορά τους, σύμφωνα με:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.(ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α΄) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της από ημερομηνία 24-07-2017 Τεχνικής Έκθεσης, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 07/09/2017, κατατεθειμένες στο πρωτόκολλο του Δήμου Μαλεβιζίου,ισόγειο, Οδός Πλ. Μ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414.
Πληροφορίες : Ζαχαριαδάκη Ειρήνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός Δήμου Μαλεβιζίου, τηλ.: 2813 400655.

Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Εφόσον πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)
ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται σε αυτό, η εγγραφή του Οικονομικού Φορέα καθώς και το ειδικό επάγγελμά του, πρόσφατα ενημερωμένο.
Η ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Με Απόφαση Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος


Σαλούστρος Αριστομένης

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (175 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA