Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για«Ασφάλιση μηχανήματος ΜΕ 124940»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για«Ασφάλιση μηχανήματος ΜΕ 124940» PDF Εκτύπωση
Γάζι,08/06/2017
Αρ.πρωτ.:10994
Προς:‘' ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α.''
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση μηχανήματος ΜΕ 124940» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 07/06/2017 Τεχνική Έκθεση συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 115,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τη χρονική περίοδο έως 02-10-2017.
Στο παραπάνω πλαίσιο σας καλεί να καταθέσετε σχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 213/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 69ΨΗΩΛΣ-Χ21)
5. Την από 07/06/2017 Τεχνική Έκθεση.
Η προσφορά σας μπορεί να κατατεθεί είτε ιδιοχείρως είτε με αποστολή με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 09/06/2017.
Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο της προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMAΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: « Ασφάλιση μηχανήματος ΜΕ 124940»

Η προσφορά θα περιέχει :
  • Οικονομική προσφορά νομίμως υπογεγραμμένη
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου(έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
  • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
  • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 115,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (88 KB)
Πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA