Αρχική Γραφείο Τύπου Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για«Προμήθεια τριπλότυπων αυτογραφικών μπλοκ»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για«Προμήθεια τριπλότυπων αυτογραφικών μπλοκ» PDF Εκτύπωση
Γάζι, 02/06/2017
Αρ.πρωτ.10692
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότι, θα προβεί στη συλλογή προσφορών προκειμένου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο«Προμήθεια τριπλότυπων αυτογραφικών μπλοκ»με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 02/02/2017 Τεχνική Έκθεση συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 347,20€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν σχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 189/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΣ3ΩΩΛΣ-ΝΥΧ)
5. Την από 02/02/2017Τεχνική Έκθεση
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 07/06/2017 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMAΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΩΝ ΑΥΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΠΛΟΚ»

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Οικονομική προσφορά
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Αντί των δικαιολογητικών (2)-(5) , υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης από τον οικονομικό φορέα του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως αυτό τυποποιήθηκε και εγκρίθηκε με την 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων , ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των δικαιολογητικών , επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας εκπληρώνει αυτές τις προϋποθέσεις , αλλά και αναλαμβάνοντας την υποχρέωση ότι αυτά θα κατατεθούν , ενημερωμένα, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 347,20€€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η ανάθεση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.malevizi.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Ο Αντιδήμαρχος

Αθανάσιος Κύρκος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (147 KB)
Πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA