Αρχική Γραφείο Τύπου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εισαγωγικό Σημείωμα Επιχειρησιακού Προγράμματος
Εισαγωγικό Σημείωμα Επιχειρησιακού Προγράμματος PDF Εκτύπωση
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2015

1. Θεσμικό Πλαίσιο

2. Χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Μαλεβιζίου

3. Το Όραμα της Δημοτικής Αρχής - Γενικοί Στόχοι

4. Ειδικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος


1. Θεσμικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης και με απώτερο σκοπό τη δημιουργία μόνιμων δομών προγραμματισμού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της δράσης των ΟΤΑ α' βαθμού, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, με τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ΄ του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α' βαθμού με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων. Με την έναρξη της εφαρμογής του «Καλλικράτη» και σε εναρμόνιση με το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» η σύνταξη και ο σχεδιασμός των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Δήμων δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις εξαιτίας του μεγέθους των νέων Δήμων.

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ: 89 όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 213/Α/29.9.2011 τροποποιήθηκε το Π.Δ 185/2007 (ΦΕΚ 221Α) καθορίστηκαν τα «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' Βαθμού».

 


κορυφή

2. Χαρακτηριστικά Επιχειρησιακού Προγράμματος Δ. Μαλεβιζίου

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μαλεβιζίου των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων του, συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Τοπικής και Οργανωτικής –Λειτουργικής Ανάπτυξης σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού. Ειδικότερα, αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων και προτεραιοτήτων που εξειδικεύονται σε δράσεις, με ορίζοντα πενταετίας, για την προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθμιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου ως οργανισμού.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αφορά όχι μόνο τις υποδομές και τις τοπικές επενδύσεις στο Δήμο Μαλεβιζίου ως χωρική ενότητα, αλλά και την βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας του Δήμου, ως φορέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, μεριμνώντας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Ουσιαστικά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Μαλεβιζίου δεν είναι μια ακόμη μελέτη αλλά αποτελεί ένα εργαλείο για την άσκηση της τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής Ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου:
  Αποτελεί ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και ένα πρόγραμμα που αποσκοπεί στη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των Υπηρεσιών, των Νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων που εποπτεύονται από τον Δήμο Μαλεβιζίου. Με άλλα λόγια είναι ένα πρόγραμμα πολυτομεακού χαρακτήρα με εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 2. Είναι Οργανικό Στοιχείο της Καθημερινής Λειτουργίας και Διοίκησης του Δήμου και Μέρος του Προγραμματικού του Κύκλου.
  Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.
 3. Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δ. Μαλεβιζίου, των Επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων του.
  Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του πενταετούς προγράμματος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τμήματα του επιχειρησιακού προγράμματος. Για το έτος 2011 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελούσε ο οικονομικός προϋπολογισμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για το 2012 συντάχθηκε μαζί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 4. Η Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος πραγματοποιείται με τη Συμμετοχή Όλων των Εμπλεκόμενων.
  Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο τρόπο:Αιρετά όργανα (Δημοτικό Συμβούλιο, Σύμβουλοι Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, Οικονομική Επιτροπή, Αντιδήμαρχοι, Δ.Σ. Επιχειρήσεων κλπ).Υπηρεσιακά στελέχη (Προγραμματισμός και Ανάπτυξη, Οικονομική Υπηρεσία, Τεχνική Υπηρεσία, Περιβάλλοντος κλπ), Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του Δήμου Μαλεβιζίου.

κορυφή

3. Το Όραμα της Δημοτικής Αρχής - Γενικοί Στόχοι

Το όραμα της δημοτικής αρχής «να καταστεί ο Δήμος Μαλεβιζίου Πρότυπο Μοντέλο Ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα», εξειδικεύεται με τους παρακάτω γενικούς και ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος:

 1. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.
 2. Εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου Μαλεβιζίου ως οργανισμού.
 3. Ανάπτυξη των συνεργασιών των ΟΤΑ α' βαθμού και της επιρροής άλλων φορέων.

Η επιχείρηση λαμβάνοντας υπόψη της τον ανταποδοτικό χαρακτήρα που πρέπει να έχουν τα έσοδα της, καθόρισε την τιμολογιακή της πολιτική εφαρμόζοντας χαμηλές χρεώσεις πόσιμου νερού. Το ισχύον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είναι κλιμακωτό, ενθαρρύνοντας την οικονομία νερού και εξασφαλίζοντας την χαμηλότερη δυνατή χρέωση στις μικρές καταναλώσεις και τα νοικοκυριά, ενώ έχει δοθεί βαρύτητα στους πολύτεκνους με έκπτωση 50% στην αξία τιμολογίου.

 


κορυφή

4. Ειδικοί Στόχοι Επιχειρησιακού Προγράμματος

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι περιλαμβάνουν μία σειρά από ειδικούς στόχους, όπως:

 • Προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου (οικιστικό περιβάλλον και τεχνικές υποδομές) περιβάλλοντος της περιοχής του Δήμου.
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας τους.
 • Βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των δήμου Μαλεβιζίου μέσω του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού για το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του.
 • Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού του ρόλου.
 • Βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων του Δήμου.
 • Καλύτερη εξυπηρέτηση των Δημοτών.
 • Αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή και αξιοποίηση των πόρων.
 • Προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων.
 • Επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων.
 • Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.
 • Συντονισμό των δομών του Δήμου, τη βελτίωση του τρόπου διοίκησης και την προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού του Δήμου Μαλεβιζίου.
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
 • Ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και αύξηση της δυνατότητας κοινωνικού ελέγχου και λογοδοσίας.
 • Αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας του Δήμου Μαλεβιζίου με φορείς του ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα για τη συντονισμένη προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών.

 


κορυφή

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Κύρκος Αθανάσιος

Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης & Οργάνωσης

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2015

Αρχείο pdf (6.75 ΜB)
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2011-2015

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA