Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για το υποέργο 2«Κατασκευή εξωτερικών δικτύων υφάλμυρου και πόσιμου νερού με συνοδά έργα Μονάδας Αφαλάτωσης»
Περιληπτική διακήρυξη διαγωνισμού για το υποέργο 2«Κατασκευή εξωτερικών δικτύων υφάλμυρου και πόσιμου νερού με συνοδά έργα Μονάδας Αφαλάτωσης» PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017
Αρ.Πρωτ.: 3195
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου 2:
«Κατασκευή εξωτερικών δικτύων υφάλμυρου και πόσιμου νερού με συνοδά έργα Μονάδας Αφαλάτωσης»
( CPV: 45240000-1)
προϋπολογισμού 1.247.794,13 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).
της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»

Το έργο ανήκει
Α) στην κατηγορία των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ (ύδρευση κοινό αντικείμενο), με προϋπολογισμό 821,971,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Β) στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με προϋπολογισμό 403.882,83 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 19 /10 / 2017 στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, www.malevizi.gr. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς θα χορηγείται δωρεάν από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ Ελ. Βενιζέλου 115, ΤΚ 71414 Γάζι. Πληροφορίες στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κ. Παπαδάκη.
Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 24 /11/ 2017 ημέρα Παρασκευή οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 29/11/2017.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του Ν.4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου, την 5η του μήνα Δεκεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού.
Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 18 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, Τ.Κ. 71414, Γάζι.
Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ και ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) στις κατηγορίες των ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ 2ης τάξης και άνω και των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 1ης τάξης και άνω.
Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 254 και των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016, δηλ. 1η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή Η/Μ και Α2η και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 24.956 € που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ και ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξη (6) μήνες.
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράνομη κατά την κρίση του πράξη (συμπεριλαμβανομένης της Διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης) ή παράλειψη του Αναθέτοντα Φορέα, δικαιούται προσωρινής δικαστικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173).
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. οικ 10277/30-08-2016 του ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, έχει λάβει κωδικό MIS 5001225 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Συνοχής) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
H ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ είναι η 18-10-2017, αποστολή στον ελληνικό τύπο η 18-10-2017.
Δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο Zip (6.11 MB)
Στατικά

Αρχείο Zip (11.5 MB)
Σχέδια Μελέτης

Αρχείο Zip (8.99 MB)
Τεύχη Δημοπράτησης

 

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA