Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Περιληπτική διακύρηξη διαγωνισμού για«Επισκευή και συντήρηση αντιοστάσιων Δ.Ε.Υ.Α.Μ»
Περιληπτική διακύρηξη διαγωνισμού για«Επισκευή και συντήρηση αντιοστάσιων Δ.Ε.Υ.Α.Μ» PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ:1520/ 19-06-2017
Α.Δ.Α:6ΟΘ3ΟΡΧΖ-3ΒΗ
Α.Δ.Α.Μ:17PROC001563221
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) επαναπροκηρύσσει με ανοικτή διαδικασία την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, χωρίς τροποποίηση της υπ' αριθ. 1/2017 μελέτης της ΔΕΥΑΜ, με συμπλήρωση έκπτωσης επί των τιμών των ενδεικτικών προϋπολογισμών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής.
Το σύνολο των Ενδεικτικών προϋπολογισμών μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια υλικών είναι 193.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των Ενδεικτικών Προϋπολογισμών με CPV : 42124200-6, 44165200-6, 31300000-9, 31321000-2, 31681410-0, 31221000-1, 31211100-9, 32441100-7, 76431200-5 & 76431300-6, 50000000-5 & 76431000-3, 31681410-0, 50511000-0 & 50532100-4.
Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 12-01-00-0002 («Τεχνικές Εγκατ/σεις») με το ποσό των 105.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και την με Κ.Α. 62-07-02 (Μηχανημάτων - τεχν. εγκ/σεων αντλιοστασίων) με το ποσό των 88.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α. του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 της ΔΕΥΑΜ και με δέσμευση ποσού από τους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Η διάρκεια της σύμβασης θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής για 12 μήνες.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ) μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 43147.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την 23/06/2017 στις διευθύνσεις: www.malevizi.gr και www.promitheus.gov.gr.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών: 17/07/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα : 19:00 π.μ.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Εντός τριών εργάσιμων ημερών πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 21/07/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων σε εφαρμογή του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καταβάλλουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, που ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ (3.860,00 €) ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 17/02/2018.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.
Γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η Ελληνική ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, στο διαδικτυακό τόπο υποβολής προσφοράς μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Στοιχεία Αναθέτουσας αρχής :
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 115, 71414, Γάζι, Κρήτης.
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2810 824625 (εσωτ. 5).
Fax επικοινωνίας : 2810 822964.
Αρμόδιος υπάλληλος : κ. Φασουλάκης Μιχάλης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Σαββάκης Φίλιππος

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (13.5 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA