Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Περιληπτική διακύρηξη διαγωνισμού για εκτύπωση-αποστολή και εξόφληση τελών Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Περιληπτική διακύρηξη διαγωνισμού για εκτύπωση-αποστολή και εξόφληση τελών Δ.Ε.Υ.Α.Μ. PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 1167 /15-05-17
Α.Δ.Α :ΩΟΩ9ΟΡΧΖ-49Κ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, με σφραγισμένες προσφορές για την εκτύπωση - αποστολή και εξόφληση τελών.
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας έγινε με την υπ' αριθμόν 85/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι 45.600,00 € χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό 61.90.11 του προϋπολογισμού του έτους 2017 και με πρόβλεψη για την κάλυψη του υπολοίπου ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμού του έτους 2018, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή των ανωτέρω εργασιών με χρηματοδότηση από ίδια έσοδα της ΔΕΥΑΜ.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 31η του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή, σφραγισμένη προσφορά, στην Ελληνική γλώσσα, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την υπ' αριθ. 12/2017 μελέτη της ΔΕΥΑΜ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβουν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογεγραμμένο, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2017 μελέτη της ΔΕΥΑΜ με τίτλο «ΕΚΤΥΠΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Μ». Τα τεύχη δημοπράτησης, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογεγραμμένο, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλέφωνο 2810-824625 (κ. Φασουλάκη Μιχάλη, εσωτ. 5). Η δαπάνη της δημοσίευσης καθώς και κάθε επαναληπτικού διαγωνισμού βαρύνει τον ανάδοχο.

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (1.2MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA