Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Υποβολή οικονομικής προσφοράς"εργασιές καθαρισμού φρεατίων, αγωγών αποχέτευσης – ομβρίων και των αντλιοστασίων λυμάτων"
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Υποβολή οικονομικής προσφοράς"εργασιές καθαρισμού φρεατίων, αγωγών αποχέτευσης – ομβρίων και των αντλιοστασίων λυμάτων" PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 923/25-04-17

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (ΔΕΥΑΜ) προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου σχετικά με την ανάθεση εργασιών καθαρισμού φρεατίων, αγωγών αποχέτευσης - ομβρίων και των αντλιοστασίων λυμάτων της ΔΕΥΑΜ. Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπ' αριθ. 4/2017 μελέτης για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ».
Η έγκριση εκτέλεσης της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι με την υπ' αριθμόν 57/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης -Αποχέτευσης Μαλεβιζίου.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω παροχής υπηρεσίας είναι 29.900,00€ χωρίς ΦΠΑ και καλύπτεται από τον κωδικό Κ.Α 61.90.14 του προϋπολογισμού του έτους 2017 και με δέσμευση ποσού από τον αντίστοιχο κωδικό του προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018. Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 12η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 (λήξη προσφορών).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν γραπτή, σφραγισμένη προσφορά, στην Ελληνική γλώσσα, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από την υπ' αριθ. 4/2017 μελέτη της ΔΕΥΑΜ, στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα.
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147 Α'/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών, εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ ή τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση και ασκούν επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα πρέπει να παραλάβουν από την γραμματεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογεγραμμένο, καθώς και τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 4/2017 μελέτη της ΔΕΥΑΜ με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ». Τα τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου www.malevizi.gr, σε ηλεκτρονική μορφή. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκη Μιχάλη, εσωτ. 5).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜ
Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (4.819 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA