Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Απόφαση Δημάρχου 119/2019 για Ορισμό της κ. Αποστολάκη Ευαγγελία ως εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου σε θέματα Τουρισμού
Απόφαση Δημάρχου 119/2019 για Ορισμό της κ. Αποστολάκη Ευαγγελία ως εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου σε θέματα Τουρισμού PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ:1070
Απόφαση Δημάρχου 119 /2019
ΑΔΑ: 631ΣΩΛΣ-29Κ
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» .
2. Τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/8-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και κυρίως των άρθρων 86 και 88.
3. Την με αριθμό 47/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαλεβιζίου που διενεργήθηκαν την 18-05-2014.
4. Την με αριθμό 1050/2014 (ΑΔΑ: 7Χ8ΡΩΛΣ-Τ5Κ) απόφαση Δημάρχου με τη οποία
ορίζονται εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την περίοδο 2014-2017 και την με αριθμό 221/2017 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 7ΝΓΣΩΛΣ-ΡΥΩ) με την οποία
ανανεώνεται η θητεία των παραπάνω εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων.
5. Την 353/2014 απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΩΑ4ΗΩΛΣ-ΖΘΠ) με την οποία συγκροτείται η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Μαλεβιζίου και ορίζεται ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής η Δημοτική Σύμβουλος Αποστολάκη Ευαγγελία.
6. Τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/τ.Β'/29-7- 2011).

Αποφασίζει:
Ορίζει τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας του Δήμου Μαλεβιζίου κα Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ, ως εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο σε θέματα Τουρισμού
στο Δήμο Μαλεβιζίου και αναθέτει σε αυτήν την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των σχετικών με το ανωτέρω αντικείμενο έγγραφων.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενό της στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο εθνικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στο δημοτικό κατάστημα της έδρας του Δήμου και να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο pdf (115 KB)
Απόφαση Δημάρχου

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA