Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Προμήθεια βιβλίων από δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα
Προμήθεια βιβλίων από δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα PDF Εκτύπωση
Γάζι, 07/ 12 /2016
Αρ. πρωτ. : 22859

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια βιβλίων από δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 24/11/2016 Τεχνική Έκθεση από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, προϋπολογισμού δαπάνης 2.126,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6%.
Στο παραπάνω πλαίσιο ο Δήμος Μαλεβιζίου προσκαλεί τους Οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην εμπορία βιβλίων, να υποβάλουν κλειστές προσφορές, σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
4. Την 369/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΤΔΔΩΛΣ-6ΦΨ)
5. Την από 24/11/2016 Τεχνική Έκθεση.
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου, έως και 13/12/2016 και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίου στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, TMHMA ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Προμήθεια βιβλίων από τη Δωρεά Μπαμιεδάκη στον πρώην Δήμο Κρουσώνα

Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει από το Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης του Δήμου Μαλεβιζίου.
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Τα υπό προμήθεια είδη αναλύονται στην από ημερομηνία 24/11/2016 τεχνική έκθεση ποσού 2.126,83 € του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού. Προσφορές για τμήμα και όχι το σύνολο του ζητούμενου υλικού δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση που υποβληθούν δεν λαμβάνονται υπόψη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο Αντιδήμαρχος
Αθανάσιος Κύρκος

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (877 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA