Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την « Προμήθεια μετρητή αποστάσεων Laser»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την « Προμήθεια μετρητή αποστάσεων Laser» PDF Εκτύπωση
Γάζι 04-11-2016
Αριθμ. πρωτ. :20471
Ο Δήμος Mαλεβιζίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια μετρητή αποστάσεων Laser προϋπολογισμού 250,00€, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου, μετά από συλλογή προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν, ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier), φάκελο προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δημοτικού Καταστήματος, στη διεύθυνση, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414 Γάζι, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Τετάρτη 09/11/2016 ώρα 15:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) που θα περιέχει:
1. Το έντυπο προσφοράς τους συμπληρωμένο.
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι:
α) έλαβαν γνώση των τευχών της μελέτης τα οποία και δέχονται ανεπιφύλακτα
β) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
γ) είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεων τους εν γένει προς το Δημόσιο τομέα
δ) δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
ε) δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
στ) δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία
ζ) είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αποσφράγισης των προσφορών .
4. Εξουσιοδότηση προς τον προσκομίζοντα την προσφορά, εφόσον πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία.
Οι τιμές της προμήθειας θα δοθούν σε ΕΥΡΩ για ελεύθερη παράδοση στον Δήμο Μαλεβιζίου και δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο Φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.
Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « Προμήθεια μετρητή αποστάσεων Laser» .
Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη λήξη επίδοσης προσφορών θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν δημόσια την Πέμπτη 10/11/2016 και ώρα 10:00 πμ, παρουσία των ενδιαφερομένων εφόσον το επιθυμούν.
Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Μαλεβιζίου στη διεύθυνση: www.malevizi.gr , όπου θα είναι διαθέσιμα η Τεχνική Έκθεση- ενδεικτικός προϋπολογισμός και το Τιμολόγιο Προσφοράς των ενδιαφερομένων .
Ο Αντιδήμαρχος
Κύρκος Αθανάσιος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (117 KB)
Τεύχη Προμήθειας

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA