Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. PDF Εκτύπωση
Αρ. Πρωτ. : 2629 /31-08-16
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προχωρεί στην λήψη προσφορών για την «Προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.», με σφραγισμένες προσφορές. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω προμήθειας είναι 767,00 € χωρίς ΦΠΑ και βαρύνει τον κωδικό 64-00-00 του προϋπολογισμού του έτους 2016.
Η προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και του Κανονισμού Προμηθειών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα Ελληνικά ή άλλων χωρών, τα οποία ασκούν το εμπορικό, βιοτεχνικό, βιομηχανικό ή εργολαβικό επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο της ανωτέρω προμήθειας, εμπορικοί αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα, παρέχοντες εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά, θα πρέπει να λάβουν γνώση της υπ' αριθ. 2621/30-08-2016 τεχνικής έκθεσης της Δ.Ε.Υ.Α.Μ, να συμπληρώσουν, υπογράψουν και να σφραγίσουν το Έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Οι προσφορές θα καταθέτονται μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προσφορών), στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Προσφορά που δεν πληροί τ' ανωτέρω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Η τεχνική έκθεση με το έντυπο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» παραλαμβάνονται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, Ελ. Βενιζέλου 115, και στο τηλ. 2810-824625 (κ. Φασουλάκης Μιχάλης, εσωτ. 5).

 

Ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΜ

Ντουλάκης Ιωάννης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (373 ΚΒ)
Πρόσκληση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA