Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Πρόσκληση Ιδιοκτητών ακινήτων πολεοδομικής Ενότητας αριθ.24 "Μεγάλος Λάκκος"
Πρόσκληση Ιδιοκτητών ακινήτων πολεοδομικής Ενότητας αριθ.24 "Μεγάλος Λάκκος" PDF Εκτύπωση
Γάζι, 14/07/2015
Αρ. Πρωτ: 17698
Ο Δήμος Μαλεβιζίου καλεί τους κυρίους ή νομείς ακινήτων της Πολεοδομικής Ενότητας αρ. 24 «Μεγάλος Λάκκος», να προσέρχονται στα γραφεία της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου επί της πλατείας Μιχ. Κατσαμάνη στο Γάζι, για να:
  1. Yποβάλλουν δηλώσεις ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.1337/83 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2242/94) καθώς και την 93027/7188/15-11-1994 απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., όσοι δεν υπέβαλαν κατά την Πρώτη Ανάρτηση, η οποία έλαβε χώρα από 27-03-2015 έως 10-04-2015 και
  2. Να λάβουν γνώση των κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, που καταρτίστηκαν βάσει των στοιχείων της Πρώτης Ανάρτησης και να υποβάλλουν ενστάσεις, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, σε περίπτωση διαπίστωσης σφαλμάτων ή ασυμφωνιών.
Τα όρια της Πολεοδομικής Ενότητας «Μεγάλος Λάκκος» ορίζονται ως εξής: Βόρεια από την Πολεοδομική Ενότητα «Άγιοι Πάντες» ανατολικά από τις Πολεοδομικές Ενότητες «Αγία Μαρίνα» (εγκεκριμένο σχέδιο πόλης) (οδός Θριάμβου) και «Άγιος Δημήτριος», νότια από την Νέα Εθνική Οδό (B.O.A.K.) και δυτικά από την Πολεοδομική Ενότητα «Γάζι» (εγκεκριμένο σχέδιο πόλης).
Οι Δηλώσεις Ιδιοκτησίας πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο τίτλου ή τίτλων ιδιοκτησίας, με πιστοποιητικό μεταγραφής και τοπογραφικό διάγραμμα.
2. Πιστοποιητικά βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων.
3. Αντίγραφο μερίδας ιδιοκτήτη.
4. Εάν η ιδιοκτησία αποκτήθηκε μετά τις 24-5-2014, αντίγραφο τίτλου ή τίτλων, με πιστοποιητικό μεταγραφής και αντίγραφο μερίδας του ιδιοκτήτη στις 24-5-2014.
5. Σε περίπτωση κληρονομικής διαδοχής για την οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς ή άλλη ισοδύναμη πράξη (π.χ. κληρονομητήριο), να προσκομιστούν:
Για κληρονομιά με διαθήκη α) ληξιαρχική πράξη θανάτου β) αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης γ) πιστοποιητικό περί δημοσίευσης άλλης διαθήκης δ) πιστοποιητικό περί αποποίησης κληρονομιάς.
Για κληρονομιά χωρίς διαθήκη α) τίτλος του κληρονομούμενου, β) ληξιαρχική πράξη θανάτου, γ) πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δ) πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης και ε) πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς.
6. Σε περίπτωση έκτακτης χρησικτησίας, αν δεν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση, να υποβληθούν έγγραφα που να αποδεικνύουν 20ετή νομή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξεις αναγνώρισης ορίων, ένορκες βεβαιώσεις, παλαιά τοπογραφικά διαγράμματα, παλαιές συμβάσεις δανείων και γενικά οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο προκύπτει η αδιάκοπη 20ετής νομή και κατοχή του ακινήτου).
7. Όσοι από τους ιδιοκτήτες έχουν προβεί σε έκδοση οικοδομικής άδειας ή έστω έχουν καταθέσει φάκελο για έκδοση άδειας δόμησης η οποία δεν έχει ακόμη εκδοθεί, πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του στελέχους της αδείας καθώς και το διάγραμμα κάλυψης για την πρώτη περίπτωση ή μόνο διάγραμμα κάλυψης για την δεύτερη περίπτωση.
8. Τέλος όσοι ιδιοκτήτες έχουν προβεί σε παραχώρηση τμήματος του ακινήτου τους σε κοινή χρήση ενόψει κατάτμησης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να προσκομίσουν την συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης μαζί με το συνημμένο σ΄ αυτήν, τοπογραφικό διάγραμμα.
Τα έντυπα των δηλώσεων καθώς και το έντυπο των δικαιολογητικών που απαιτούνται χορηγούνται από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου.
Η υποβολή των δηλώσεων ιδιοκτησίας θα έχει διάρκεια 15 ημερών, ήτοι από 20-07-2015 έως 03-08-2015.

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου

Μαμουλάκης Κωνσταντίνος

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA