Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ PDF Εκτύπωση
Γάζι, 27- 08 - 2014
Το Κληροδότημα Εμμανουήλ Ι. Μελισσείδη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κατόπιν συλλογής προσφορών για την: «Εκτίμηση μισθώματος καταστημάτων επί της Λ. Καλοκαιρινού 170 » και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).
2. Του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/2013) «Κώδικας Κοινωφελών Περιουσιών, σχολαζουσών Κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
3. Την από 19-5-1946 ιδιόγραφη διαθήκη του Εμμανουήλ Μελισσείδη όπως δημοσιεύθηκε με το αρ. 57/1962 πρακτικό συνεδρίασης του Πρωτοδικείου Ηρακλείου με την οποία κληροδότησε στην τέως κοινότητα Φόδελε, ακίνητα με σκοπό «τα ακίνητα να μένους αναπαλλοτρίωτα, τα δε εισοδήματα αυτών να χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια κατασκευή έργων αναγκαιούντων στο χωριό Φόδελε»
4. Το με αριθμό 5736/27.3.1968 Δηλωτικό Αποδοχής του Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Γεωργίου Κοζύρη, νόμιμα εγγεγραμμένο στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ηρακλείου στον τόμο 1214 με αύξων αριθμό μεταγραφής 130993,
5. Την με αριθμό 711/24-4-2014 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Κληροδοτήματος για το έτος 2014 και την με αριθμό 1260/21-8-2014 απόφαση για την τροποποίηση του ανωτέρω προϋπολογισμού.
6. Την με αριθμό 5/2014 απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Ι. Μελισσείδη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.6 της παρ.Γ' «Ρυθμίσεις για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών» του νόμου 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013», «Η αμοιβή για τη διενέργεια εκτιμήσεων καθορίζεται ελεύθερα μετά από κοινή συμφωνία του πιστοποιημένου εκτιμητή και του ενδιαφερομένου».
Προσφορές γίνονται δεκτές από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα και τον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Μαλεβιζίου, ημέρα Τετάρτη 27/08/2014 έως και την Τρίτη 2/09/2014 και ώρα 15:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης του Δήμου Μαλεβιζίου, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, τηλ. Επικοινωνίας 2813400643 και 2813 400644, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.
Ο χρόνος εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας ορίζεται σε 10 εργάσιμες ημέρες, η έναρξη της οποίας θα καθοριστεί στην Γνωστοποίηση Κατακύρωσης του αποτελέσματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ:
Βεβαιώσεις:
α) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι πιστοποιημένοι εκτιμητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την Υποπαράγραφο Γ.2 του Ν.4152/2013 και προκειμένου για την απόδειξη αυτού απαιτείται προσκόμιση Βεβαίωσης Πιστοποίησης.
β) Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής δύναται να προσκομισθούν είτε γνήσια, είτε απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα.

Η αξιολόγηση θα γίνει από την Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Εμμανουήλ Ι. Μελισσείδη, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Σαμόλης

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (227 ΚB)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA