ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ PDF Εκτύπωση
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθμό Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-02-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 328/13-2-2014 τεύχος Β').
2. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 285/2001).
3. Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Ά 77/30-03-81),
4. Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)/(ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
5. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
6. Την υπ' αριθμό 131/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου περί αποδοχής της ανωτέρω ΚΥΑ για την απ΄ευθείας παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας στους ΟΤΑ Α' βαθμού για το έτος 2014.

Καλεί τους ιδιοκτήτες που έχουν παρακείμενες προς τον αιγιαλό ιδιοκτησίες στις οποίες είναι εγκατεστημένες επιχειρήσεις ( ξενοδοχεία - κέντρα αναψυχής και γενικά κάθε είδους επιχείρηση, που συμβάλλει στην ψυχαγωγία και στην εξυπηρέτηση των λουόμενων ) να υποβάλλουν μέχρι 30 Μαΐου 2014 αίτηση στο Δήμο Μαλεβιζίου για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, έμπροσθεν της ιδιοκτησίας των, για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων για τη χρονική περίοδο ενός έτους. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Δημοτική ενημερότητα ( ότι δεν οφείλουν χρήματα από οποιαδήποτε αιτία στο Δήμο ).
β) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. για ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα, δωμάτια κ.λ.π. (σήμα Ε.Ο.Τ.) και υπεύθυνη δήλωση τιμών από το ξενοδοχειακό Επιμελητήριο για το έτος 2014.
γ) Αντίγραφο άδειας ίδρυσης για επιχειρήσεις (καφετέριες, εστιατόρια , αναψυκτήρια κ.λ.π.).
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση γενικά όλων των διατάξεων με τις οποίες γίνεται η παραχώρηση των τμημάτων αιγιαλού και παραλίας.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δήμου της εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος
Με Εντολή Δημάρχου
ο Εντεταλμένος Σύμβουλος


Παπαδομανωλάκης Εμμανουήλ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (230 KB)
Ανακοίνωση παραχώρσης απλής χρήσης αιγιαλού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA