Αρχική Οργανωτική Δομή Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΟΕΥ Δήμου Μαλεβιζίου
Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων ΟΕΥ Δήμου Μαλεβιζίου PDF Εκτύπωση

1. Κεντρικές Υπηρεσίες

1.1. Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στον Δήμαρχο

1.1.1. Γενικός Γραμματέας

1.1.2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

1.1.3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

1.1.4. Νομική Υπηρεσία

1.1.5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

1.1.6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

1.2. Επιτελικές Υπηρεσίες

1.2.1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

1.2.1.1. Γραφείο Μελετών και Έρευνας

1.2.1.2. Γραφ. Σχεδ/σμού & Παρακολούθησης Προγ/μάτων

1.2.1.3. Γραφ. Οργάνώσης, Ποιότ, Αποτελ/τας & Απόδοσης

1.2.2. Αυτ. Τμ. Τεχν/γίας, Πληρ/κής, Επικ/νιών & Διαφάνειας

1.2.2.1. Γραφείο Στρατηγικής και Μελετών (ΤΠΕ)

1.2.2.2. Γραφείο Διαχείρισης Συστημάτων και Εξοπλισμού (ΤΠΕ)

1.2.2.3. Γραφείο Διαφάνειας

1.3. Υπ. Τοπικής Οικον. Ανάπτ, Περιβ/ντος & Ποιότ. Ζωής

1.3.1. Δ/νση Τοπικής Οικον. Ανάπτ. Περ/ντος & Πρασίνου

1.3.1.1. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τοπικής Οικονομίας

1.3.1.1.1. Γραφείο Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
1.3.1.1.2. Γραφ. Αλιείας Θαλάσ. Υποθέσεων & Λιμ. Υποδομών
1.3.1.1.3. Γραφ. Αδειοδ. & Ρύθμ. Εμπορ. Δραστ/τήτων
1.3.1.1.4. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού

1.3.1.2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

1.3.1.2.1. Γραφείο Φυσικού Περιβάλλοντος
1.3.1.2.2. Γραφείο Υποδομών Περιβάλλοντος
1.3.1.2.3. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

1.3.1.3. Τμήμα Αστκού Πρασίνου

1.3.1.3.1. Γραφείο Μελετών και Έργων Πρασίνου
1.3.1.3.2. Συντήρηση Αστικού Πρασίνου

1.3.2. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

1.3.2.1. Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας

1.3.2.2. Τμ. Αποκομιδής Απορριμ. & Ανακυκλ/μων Υλικών

1.3.2.3. Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

1.4. Αυτ. Τμ. Κοιν/κής Προστασίας, Παιδείας & Πολ/σμού

1.4.1. Γραφ. Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

1.4.2. Γραφ. Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

1.4.3. Γραφ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

1.5. Υπηρεσίες Υποστήριξης

1.5.1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1.5.1.1. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

1.5.1.1.1. Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου
1.5.1.1.2. Γραφ. Οικον. Επιτρ, Επ. Ποιότητας Ζωής, Εκτελ. Επιτρ.
1.5.1.1.3. Γραφ. Δημ. Επιτρ. Διαβούλευσης/Συμβ. Ένταξης Μεταναστών/Συμπαραστάτη του Δημ. & Επιχ.

1.5.1.2. Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών

1.5.1.2.1. Γραφ. Δημοτολογίου (Εθ. Δημ.), Μητρώου & Στρατ/γίας
1.5.1.2.2. Γραφ. Πολιτ. Γάμων, Πολιτογραφήσεων και Ιθαγένειας
1.5.1.2.3. Γραφείο Ληξιαρχείου
1.5.1.2.4. Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

1.5.1.3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μητρώου Προσωπικού

1.5.1.3.1. Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
1.5.1.3.2. Γραφείο Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού

1.5.1.4. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

1.5.1.4.1. Γραφείο Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης - Αρχείου
1.5.1.4.2. Γραφ. Καθ/τητας Συντήρ. & Ασφ. Κτιρ. Εγκατ.

1.5.2. Διεύθυνση Κ.Ε.Π

1.5.2.1. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών

1.5.2.2. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης

1.5.3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1.5.3.1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

1.5.3.1.1. Γραφ. Προϋπ/σμού - Απολογισμού & Διαχ. Δαπανών
1.5.3.1.2. Γραφείο Λειτουργιών Μισθοδοσίας
1.5.3.1.3. Γραφ. Διπλογρ. Συστ. των ΟΤΑ-Οικ/κή παρακ/ση & Τήρηση Μ. Παγίων
1.5.3.1.4. Γραφείο Προμηθειών & Αποθήκης

1.5.3.2. Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας

1.5.3.2.1. Γραφείο Διαχείρισης εσόδων, τελών, δικαιωμάτων
1.5.3.2.2. Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας και Κληροδοτημάτων
1.5.3.2.3. Γραφ. Τέλους Ακ. Περ-Τέλους Καθαρ. & Ηλεκτ/σμού

1.5.3.3. Τμήμα Ταμείου

1.5.3.3.1. Γραφείο Ελέγχου & Πληρωμής Δαπανών
1.5.3.3.2. Γραφείο Είσπραξης Εσόδων

1.5.4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

1.5.4.1. Τεχνικές Υπηρεσίες

1.5.4.1.1. Τμήμα Έργων Οδοποιίας
1.5.4.1.2. Τμήμα Έργων Υπαίθριων χώρων
1.5.4.1.3. Τμήμα Κτιριακών Έργων / Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
1.5.4.1.4. Τμ. Ηλεκτρομηχαν. Έργων & Συγκοινωνιών ρυθμίσεων

1.5.4.2. Αρμοδιότητες Πολεοδομίας

1.5.4.2.1. Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
1.5.4.2.2. Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
1.5.4.2.3. Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών

2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Κρουσώνα - Τυλίσου

2.1. Γραφείο ΚΕΠ

2.2. Γραφ. Διοικ. Θεμάτων και Εξυπ/σης του Πολίτη

2.3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

2.4. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

2.5. Γραφείο Καθαριότητας/Ανακύκλωση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA