Αρχική Γραφείο Τύπου Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Περίφραξη γεωτρήσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων στο Δήμο Μαλεβιζίου»
Περιληπτική Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Περίφραξη γεωτρήσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων στο Δήμο Μαλεβιζίου» PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: 3453
ΑΔΑ: Ψ0ΟΑΟΡΧΖ-ΧΨΛ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) διακηρύττει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :
«Περίφραξη γεωτρήσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων στο Δήμο Μαλεβιζίου» CPV: 34928200-0-Περιφράξεις συνολικού προϋπολογισμού 35.700,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 35.618,78 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
Το έργο αφορά στην κατασκευή περίφραξης των γεωτρήσεων, δεξαμενών και αντλιοστασίων του Δήμου Μαλεβιζίου.
Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 10 /01/ 2019 στην ιστοσελίδα του Δήμου Μαλεβιζίου, www.malevizi.gr.
Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, παρέχονται το αργότερο μέχρι τις 24/01/2019. Το έντυπο της οικονομικής προσφοράς χορηγείται δωρεάν από τα γραφεία της ΔΕΥΑΜ Ελ. Βενιζέλου 115, ΤΚ 71414 Γάζι. Πληροφορίες στην Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου (τηλ.: 2810-824625) κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες, fax επικοινωνίας 2810-822964, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μιχάλης Φασουλάκης.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του Βιβλίου ΙΙ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α Mαλεβιζίου Νομού Ηρακλείου, την 29η του μήνα Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια επιτροπή. Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2α του Ν.4412/2016.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.
Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
Δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης και με τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22Β-22Δ, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης, που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου.
Δε δύναται να χορηγηθεί Προκαταβολή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Mαλεβιζίου.

ΓΑΖΙ 20 /12 / 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (5.57 MB)
Τεύχη Διαγωνισμού

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA