Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου Συμπλήρωση της με αριθμό 688/2016 (αριθ.πρωτ: 15121/24-8-2016) Απόφασης Δημάρχου και μεταβίβαση επιπλέον καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων
Συμπλήρωση της με αριθμό 688/2016 (αριθ.πρωτ: 15121/24-8-2016) Απόφασης Δημάρχου και μεταβίβαση επιπλέον καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων PDF Εκτύπωση
Γάζι 31-5-2017
Αριθ Πρωτ:10341
Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, με την 376/2017 αποφασή του, έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τεύχος Α' /07-06-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και ιδιαίτερα του άρθρου 59.
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/τ. Β'/29.7.2011)
3.Την με αριθμό 688/15121/2016 (ΑΔΑ: ΩΟΙΤΩΛΣ-16Ω) απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων.
4.Τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών, Αθανάσιο Κύρκο, την αρμοδιότητα υπογραφής των:
Α) Διακηρύξεων για προμήθειες, υπηρεσίες, εργασίες και για μελέτες.
Β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεων τους.
Γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δ) Αποφάσεων ανάθεσης και συμβάσεων.
Ε) Τεχνικών Δελτίων.
Στ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.
Ζ) Διακηρύξεων και συμβάσεων μίσθωσης και εκμίσθωσης ακινήτων.
Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Αριστομένη Σαλούστρο, την αρμοδιότητα υπογραφής των:
Α) Διακηρύξεων για προμήθειες, υπηρεσίες, εργασίες που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων του και τεχνικά έργα.
Β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεων τους.
Γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δ) Αποφάσεων ανάθεσης και συμβάσεων.
Ε) Τεχνικών Δελτίων και
Στ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.

Μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους: α)Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Δημήτριο Τζεδάκη, β) Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεώργιο Βαλτζάκη και γ)Παιδείας, Εμμανουήλ Παπαδομανωλάκη, την αρμοδιότητα υπογραφής των:
Α) Διακηρύξεων για προμήθειες, υπηρεσίες, εργασίες που αφορούν τον τομέα αρμοδιοτήτων τους .
Β) Περιλήψεων των διακηρύξεων αυτών και των δημοσιεύσεων τους.
Γ) Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Δ) Αποφάσεων ανάθεσης και συμβάσεων.
Ε) Τεχνικών Δελτίων και
Στ) όλων των συναφών εγγράφων προαπαιτούμενων ή επόμενων των παραπάνω.

Η αρμοδιότητα υπογραφής συμβάσεων τεχνικών έργων με καθαρή αξία πάνω από 60.000,00€, παραμένει στον Δήμαρχο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 688/2016 (αριθ.πρωτ: 15121/24-8-2016) Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (65 KB)
Απόφαση

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA