Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ PDF Εκτύπωση
Γάζι 10 / 07 / 2015
Αρ. πρωτ.: 1339
Ο πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ διακηρύσσει τη δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του Παιδικού Σταθμού Αγίας Μαρίνας Τσαλικάκη του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ του Δήμου Μαλεβιζίου.
1. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και στη συνέχεια η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ./τος 270/1981 επιτροπή θα κρίνει μετά από επιτόπια έρευνα την καταλληλότητα των ακινήτων που προσφέρονται και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. 2. Κατά τη δεύτερη φάση θα διενεργηθεί μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία έχει οριστεί με την 2/2015 και αποτελείται από τους:
ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΕΦΗ , Μέλος του Δ.Σ.
ΓΕΝΝΑΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μέλος του Δ.Σ.
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΛΑΖΑΡΟΣ, Μέλος του Δ.Σ
3. Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία του Οργανισμού που βρίσκονται επί της οδού ( Ν. Καζαντζακη 11 ΓΑΖΙ ) ημέρα και ώρα που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΑΡΚΑΤΑΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, με αποστολή προσκλήσεων στους ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας.
4. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Αγίας Μαρίνας (Τσαλικάκη ) έν ελλείψη στην ευρύτερη περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος ΓΑΖΙΟΥ, και να έχει συνολική έκταση τουλάχιστον 170 τ.μ., με ανώτατη τιμή μισθώματος 1000,00€ μηνιαίως, τo προς μίσθωση ακίνητο θα πρέπει να έχει οικοδομική άδεια ή να έχει ενταχθεί στις σχετικές διατάξεις περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών ,να είναι ισόγειο ,να έχει υγειονομική άδεια,αφού ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. δε διαθέτει ακίνητα που να μπορεί να καλύψει την παραπάνω ανάγκη.
5. Η πληρωμή των ενοικίων θα γίνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μαλεβιζίου με έκδοση στο όνομα του Ιδιοκτήτη του ακινήτου , του σχετικού χρηματικού εντάλματος.
6. Η μίσθωση θα είναι διάρκειας τριών (3) χρόνων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης.
7. Το μίσθωμα θα είναι σταθερό για τα δύο πρώτα έτη και θα υπόκειται σε ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή για τα υπόλοιπα. Το μίσθωμα θα κατατίθεται ανά τρίμηνο , στο τέλος κάθε τριμηνίας σε λογαριασμό του δικαιούχου.
8. Για να γίνει κάποιος δεκτός στην δημοπρασία του οποίου το ακίνητο θα κριθεί κατάλληλο από την αρμόδια επιτροπή, πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού 10% επί του ετήσιου μισθώματος, σύμφωνα με την προσφορά που θα καταθέσει. Ο τελευταίος μειοδότης θα πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος και θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας.
9. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.
10. Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.|
11. Ο τελευταίος μειοδότης θα ειδοποιηθεί μόλις ο Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ είναι έτοιμος να εγκατασταθεί στο ακίνητο, και υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν , ότι ελέγχθηκε η νομιμότητα . Για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης διαφορετικά η εγγύηση που κατέβαλλε καταπίπτει υπέρ του Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.
12. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ και στην ιστοσελίδα του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ .
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι, που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων καταλλήλων για τον ανωτέρω σκοπό να υποβάλλουν στο Δ .Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από σήμερα, δηλαδή μέχρι την 29/07/2015 έγγραφες προσφορές ενδιαφέροντος στο πρωτόκολλο του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( Ν. Καζαντζάκη 11-Γάζι ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (196 ΚΒ)
Διακήρυξη

 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA