Πρόσκληση σε συνεδριάση Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι 29-8- 2016
Αρ. Πρωτ. 15422
Αριθμ. Πρόσκλησης 21
Αγαπητέ συνάδελφε, την Παρασκευή 02-9- 2016 και ώρα 12:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Κύρκος

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α    Δ Ι Α Τ Α Ξ Η

  1. Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, Δήμου Μαλεβιζίου, οικονομικού έτους 2015 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση τους.
  2. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2017 και υποβολή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού.
  3. Ψήφιση πίστωσης 334,80 € για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση συστημάτων ασφαλείας Δήμου» (Κ.Α. 10.6261.0003).
  4. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για την αντικατάσταση φθαρμένων δαπέδων στο Δημοτικό Γυμναστήριο Γαζίου για την «Συντήρηση Δημοτικού Γυμναστηρίου». (Κ.Α. 15.6261.005)