Πλήρωση θέσεως Δικηγόρου Εκτύπωση
Γάζι : 31/03/17
Αρ. Πρωτ. : 708
Α.Δ.Α. : ΩΕ6ΥΟΡΧΖ-2ΩΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση μιας (1) θέσεως Δικηγόρου τουλάχιστον παρ' Αρείω Πάγω, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, με πάγια αντιμισθία και σχέση έμμισθης εντολής, στην Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42-45 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α' 208).
1. Ο δικηγόρος, που θα προσληφθεί, θα καταλάβει κενή οργανική θέση του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου, με αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενο απασχόλησης, ως εξής :
• Τη μελέτη, έρευνα και νομική εδραίωση κάθε υπόθεσης γενικά που είναι συνδεδεμένη με τα συμφέροντα της Υπηρεσίας.
• Τη νομική εκπροσώπηση της Υπηρεσίας ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών και Διοικητικών αρχών, μετά από σχετική εντολή του ΔΣ της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, την παροχή κάθε νομικής προστασίας της Υπηρεσίας και την παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων της Υπηρεσίας ενώπιον των αρμοδίων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών.
• Την παροχή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε ζητούμενης από αυτόν γνωμοδότησης για κάθε νομικό θέμα, ως επίσης και την παροχή, στον Διευθυντή και στους Προϊσταμένους των επί μέρους Τμημάτων της Υπηρεσίας, της γνώμης του επί θεμάτων που απαιτούν ειδική νομική έρευνα και επεξεργασία.
• Την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης στα αιρετά όργανα της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και συμφερόντων της Υπηρεσίας.
• Την παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη.
• Την παροχή υπηρεσιών νομικής επεξεργασίας και ελέγχου των προγραμματικών συμβάσεων στις οποίες συμμετέχει η Υπηρεσία, καθώς και των συμβολαίων, των συμβάσεων εργασίας, έργου και προμηθειών, των προκηρύξεων και των δημοπρασιών
• Την επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, των από τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου συντασσόμενων σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κλπ, που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του.
• Τη σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί η Υπηρεσία, με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά), που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις, και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών.
• Την εισήγηση για την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους προβλέπεται αλυσιτελής ή / και ασύμφορη για τη Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.
• Την παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση - επικαιροποίηση του αρχείου με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την ΔΕΥΑΜ.
2. Όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, ο Δικηγόρος που θα προσληφθεί είναι υποχρεωμένος να τις παρέχει, χωρίς να δικαιούται ιδιαίτερη αμοιβή.
3. Ο δικηγόρος υποχρεούται να προσφέρει τις ανωτέρω υπηρεσίες του όπου και όπως ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κώδικα περί Δικηγόρων», όπως ισχύει, και ειδικότερα και δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας του, εφόσον το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.
4. Ο Δικηγόρος, που θα προσληφθεί, θα έχει διοικητική εξάρτηση μόνον από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Μαλεβιζίου.
5. Ο Δικηγόρος, που θα προσληφθεί, θα αμείβεται με πάγια αντιμισθία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία για τους Δικηγόρους των Ο.Τ.Α., όπως ισχύει κάθε φορά και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6. Ο υποψήφιος για την πλήρωση της προκηρυσσόμενης θέσης πρέπει:
• Να είναι Έλληνας πολίτης.
• Να είναι Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.
• Να έχει σημαντικό αριθμό παραστάσεων στα Δικαστήρια.
• Να έχει επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
• Εντός της ως άνω δεκαετούς (10 ετούς) τουλάχιστον εμπειρίας, να έχει επαγγελματική εμπειρία, δικαστηριακή και συμβουλευτική, τουλάχιστον πέντε (5) ετών στα γνωστικά αντικείμενα του δημοσίου δικαίου και ιδίως σε χειρισμό υποθέσεων τοπικής αυτοδιοίκησης ενώπιον δικαστηρίων και δημοσίων συμβάσεων.
• Κατά την αξιολόγηση για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη μαζί με τα προαναφερθέντα προσόντα, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη επιστημονική του κατάρτιση και επαγγελματική του πείρα, η οικογενειακή του κατάσταση, η πολύ καλή γνώση ξένη γλώσσας, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και η προοπτική εξέλιξης του. Επιπλέον προσόν θα θεωρηθεί η ενασχόληση του υποψηφίου με υποθέσεις ή ο χειρισμός υποθέσεων δήμων και ΝΠΔΔ ή δημοτικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε δήμους το κριτήριο δε αυτό επαγγελματικής πείρας και εξειδίκευσης στο αντικείμενο απασχόλησης που ενδιαφέρει τη ΔΕΥΑΜ, προσδίδεται ιδιαίτερος συντελεστής βαρύτητας, δεδομένης της σημασίας που έχει για τη ΔΕΥΑΜ η γνώση των υποθέσεών του από τυχόν υποψήφιο με σχετική πείρα. Τέλος συντελεστή βαρύτητας αποτελεί και η εκτίμηση της προσωπικότητας του υποψηφίου.
• Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
• Να μην υπάρχει κώλυμα διορισμού ή κώλυμα από ποινική καταδίκη και να μην έχουν τεθεί σε δικαστική απαγόρευση.
7. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑΜ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ συνοδευόμενη από τα αμέσως κατωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής :
• Φωτοτυπία δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία οι υποψήφιοι θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 και στο άρθρο 26 του κώδικα των Δικηγόρων (Ν. 3026/1954), δεν είναι υπόδικοι για τα παραπάνω εγκλήματα, δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9362/05-05-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάργηση της υποβολής του αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 561 Β΄, 05-06-2006), το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «... ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμιά αξιόποινη πράξη» ή σε αντίθετη περίπτωση «...έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις...».
• Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ειδικά οι τίτλοι της αλλοδαπής, θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).
• Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως Δικηγόρου στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου Παρ' Αρείω Πάγω.
• Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος της αρχικής εγγραφής των υποψηφίων στον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου, ότι δεν έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά, και ότι δεν κατέχουν άλλη έμμισθη θέση.
• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν. 3584/2007.
• Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι υποψήφιοι δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους, αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση, σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα και δεν λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα.
• Σημείωση: Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν, θα παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις άλλου Νομικού Προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στο οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτό.
• Βιογραφικό Σημείωμα, με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Λοιπά δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος με την αίτηση συμμετοχής του. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.
8. Για την πρόσληψη του Δικηγόρου θα συνεκτιμηθεί - κατόπιν προφορικής συνέντευξης, η προσωπικότητα του υποψηφίου, η εξειδίκευση του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επιστημονική του κατάρτιση σε υποθέσεις Διοικητικής, Αστικής και Ποινικής φύσεως, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια, η αποδεδειγμένη εμπειρία του στο χειρισμό υποθέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η γνώση αγγλικών, η οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, οι βιοτικές του ανάγκες, η ηλικία του και η πρόβλεψη της εξέλιξής του.
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη.
9. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή επιτροπή σύμφωνα με αναφερόμενα στην σχετική προκήρυξη.
10. Προθεσμία υποβολή των υποψηφιοτήτων όπως ορίζεται από το νόμο (άρθρο 43 Ν.41942016) τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της δημοσίευσης αυτής σε εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, στα γραφεία της Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Μαλεβιζίου, οδός Ελ. Βενιζέλου αριθ. 115, Τ.Κ. 71414, Γάζι Μαλεβιζίου, και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. 2810824625).
11. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα- Παρασκευή) και ώρες (8:00- 15:00) στα γραφεία της ΔΕΥΑΜ. Αρμόδια κα Σαλεβουράκη Μαρία, τηλέφωνο 2810824625.
12. Ορίζεται Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την 04-04-2017 έως 03-05-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.

 

Σαββάκης Φίλιππος

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (600 KB)
Τεύχη Προκύρηξης