Απόφαση Δημάρχου 1056/2018 για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , Αθανάσιο Κύρκο του Νικολάου Εκτύπωση
Τρίτη, 7 Αυγούστου 2018

Ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου σύμφωνα με την υπ΄αριθμόν  1056/2018 αποφασίζει:

1. Τη συμπλήρωση της 618/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΞ4ΩΛΣ-ΜΔ2) Απόφασης Δημάρχου, σχετικά με την μεταβίβαση καθ' ύλην αρμοδιότητες στου Αντιδημάρχους.

2. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών , Αθανάσιο Κύρκο του Νικολάου, τις επιπρόσθετες παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 203 «Διατάκτης στους Ο.Τ.Α.» α' βαθμού του Ν.4555/2018:
Την αρμοδιότητα έγκρισης δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση και υπογραφή της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 688/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΙΤΩΛΣ-16Ω) Απόφαση Δημάρχου, όπως συμπληρώθηκε με τις 698/2016(ΑΔΑ:6Η2ΡΩΛΣ-Ε7Ε), 376/2017 (ΑΔΑ: 6Α35ΩΛΣ-ΧΦ3) και 618/2017 (ΑΔΑ: 7ΗΞ4ΩΛΣ-ΜΔ2) αποφάσεις Δημάρχου.

4. Από την παρούσα δεν προκαλείται δεν επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικονομικού έτους.

Δείτε συνημμένο αρχείο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ

Σχετικό Αρχείο

Αρχείο pdf (214 KB)
Απόφαση Δημάρχου 1056/2018