Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλείου Εκτύπωση
Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην 39η Συνεδρίασή του, εγκρίνει τις παρακάτω κανονιστικές αποφάσεις:
1. Με την 458/2017 απόφαση, εγκρίνει την «Αναπροσαρμογή τελών Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (ΑΔΑ: 60Ψ1ΩΛΣ-9Μ0 ).
2. Με την 459/2017 απόφαση εγκρίνει τον «Καθορισμό τιμολογίου άρδευσης Δήμου Μαλεβιζίου (ΑΔΑ : 7ΦΕΜΩΛΣ-Δ4Δ).
3. Με την 460/201απόφαση εγκρίνει την «Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τελών διαφήμισης στο Δήμο Μαλεβιζίου (146/2015 απόφαση του Δ.Σ.) (ΑΔΑ: Ψ0Ω3ΩΛΣ-ΠΨΩ).

Οι παραπάνω αποφάσεις έχουν αναρτηθεί και θα παραμείνουν συνεχώς εκτεθειμένες κατά το πλήρες κείμενό τους, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

  


Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (74 KB)
Απόφαση 459

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (115 KB)
Απόφαση 458

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (159 KB)
Απόφαση 460