Έγκριση Ισολογισμού 2016 Εκτύπωση
Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου με την 357/2017 (ΑΔΑ: Ω3ΒΦΩΛΣ-Φ0Ζ) απόφαση , εγκρίνει την «Έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού και ισολογισμού με τα αποτελέσματα χρήσεως, του Δήμου
Μαλεβιζίου οικονομικού έτους 2016».
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.:357/2017 (ΑΔΑ:
Ω3ΒΦΩΛΣ-Φ0Ζ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (119 KB)
Τεύχη Απόφασης