Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Εκτύπωση
Δευτέρα,13 Νοεμβρίου 2017
Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου στην με αριθμό 33/11-10-2017 Συνεδρίασή του, με την 378/2017 (ΑΔΑ: Ψ41ΜΩΛΣ-ΗΝΧ) απόφαση , εγκρίνει την «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων».
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.:378/2017 (ΑΔΑ: Ψ41ΜΩΛΣ-ΗΝΧ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ