Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017
Αρ. Πρωτ. 16584
Αριθμ. Πρόσκλησης: 25
Αγαπητέ συνάδελφε, την Τρίτη 29 - 08 - 2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε απόφαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

 

 

Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α  Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού του Δήμου για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ.Ο.Κ.ΑΠ.ΠΑ.Μ.» προϋπολογισμού δαπάνης 113.748,16 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ