Απόφαση Δημάρχου για τη μεταβίβαση καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους Εκτύπωση
Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017
Τροποποίηση της με αριθμό 688/2016 (ΑΔΑ:ΩΟΙΤΩΛΣ-16Ω) Απόφασης Δημάρχου, όπως συμπληρώθηκε με την 376/2017 (ΑΔΑ: 6Α35ΩΛΣ-ΧΦ3) Απόφαση Δημάρχου και μεταβίβαση καθ' ύλην αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (271 KB)
Απόφαση