Πρόσκληση εκδηλώσης ενδιαφέροντος «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017» Εκτύπωση
31/07/2017
Αρ.πρωτ.:14901
Ο Δήμος Μαλεβιζίουανακοινώνει ότιθα προβείστη συλλογή προσφορών για την ανάθεση της εργασίας «Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017», το οποίο θα διεξαχθεί από 10.08.2017 - 01.09.2017, στο θεατράκι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου,με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε η από 18/07/2017 Τεχνική Έκθεση από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.612,00 €συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Στο παραπάνω πλαίσιο καλεί τους ενδιαφερόμενουςοικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην αναφερόμενη εργασίανα καταθέσουνσχετική κλειστήπροσφορά σύμφωνα με:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016
3. Τις διατάξεις του άρθρου209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
4. Την 278/2017απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
5. Την από 18/07/2017Τεχνική Έκθεσητου Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Μαλεβιζίου.
Προσφορές γίνονται δεκτές έως και 07/08/2017και ώρα 15:00, είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στον Δήμο Μαλεβιζίουστη διεύθυνση,Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, Τ.Κ. 71414, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Δεκτές γίνονται μόνο ενσφράγιστες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η οικονομική προσφορά. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρωτοκολλείται.

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν παραλαμβάνονται.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ«Ηχητική κάλυψη και φωτισμός εβδομάδας πολιτιστικών εκδηλώσεων Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2017
» το οποίο θα διεξαχθεί από 10.08.2017 έως 01.09.2017 στο θεατράκι του Δημαρχείου Μαλεβιζίου.
Η προσφορά θα περιέχει :
1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο το οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν από το Γραφείο προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαλεβιζίου
2. Βεβαίωση Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και από το οποίο φαίνεται η επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι συναφής με το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης.
3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου(έκδοσης τελευταίου τριμήνου)
4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Υποχρέωση προσκόμισης έχουν:
 Φυσικά πρόσωπα
 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και ομόρρυθμων εταιρειών (ΟΕ), οι διαχειριστές τους
 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ), ο Διευθύνοντας Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 1.612,00 €συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Η προσφορά θαείναι σύμφωνη με την Τεχνική Έκθεση και θα αφορά το σύνολοτων εργασιών. Η υπηρεσία θα γίνει συνολικά και κατόπιν συνεννοήσεως με το αρμόδιο τμήμα του Δήμου.
Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΚΥΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο zip (587 KB)
Τεύχη Διαγωνισμού