Συνεδρίαση Διαχειριστικης Επιτροπής Κληροδοτήματος Κυριάκου Χατζιδάκη Εκτύπωση
Γάζ03/04/2017
Αρ. Πρωτ:5369
Αριθμ. Πρόσκλησης 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 10-04-2017 και ώρα 09:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλεβιζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Kυριάκου Χατζηδάκη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση απολογισμού Κληροδοτήματος Κυριάκου Χατζηδάκη οικονομικών ετών 2012-2016.

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

Αθανάσιος Κύρκος

 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Σήμερα την 03η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30, η υπογεγραμμένη Αθανασάκη Κλεάνθη, τοιχοκόλλησα στο συνηθισμένο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος (Πίνακας Ανακοινώσεων), αντίγραφο της με αριθμό Πρωτ. 5369/03- 04-2017 πρόσκλησης (Νο 1) του Προέδρου, για συνεδρίαση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του κληροδοτήματος Κυριάκου Χατζηδάκη την Δευτέρα 10-04-2017 και ώρα 09:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναγράφονται στην πρόσκληση.

Η τοιχοκόλληση έγινε με την παρουσία των παρακάτω μαρτύρων, που υπογράφουν :

1. Βαρδαλαχάκη Μαρία
2. Σκουλά Ελπινίκη

Αφού συντάχθηκε το αποδεικτικό υπογράφεται :

Αυτός που έκανε την τοιχοκόλληση

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ


1.-


2.-