Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Γάζι , 09/ 02/ 2017
Αρ. Πρωτ:2094
Αριθμ. Πρόσκλησης 04

Αγαπητέ συνάδελφε, την Δευτέρα 13 - 02 - 2017 και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Γαζίου, θα γίνει συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΚΟΣ


Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η


1. Έγκριση 3ου πρακτικού κατακύρωσης ηλεκτρονικού ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την διενέργεια της «Προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Μαλεβιζίου και των Νομικών Προσώπων»
2. «Διαγραφή απαιτήσεων κατά Δήμου Μαλεβιζίου, λόγω παραγραφής τους.»
3. Επικαιροποίηση της απόφασης 417/2010 Ανάθεση στο Δικηγορικό Γραφείο Αθηνών του Κ. Βγόντζα Αντώνιου, όπως ενεργώντας από κοινού και ατομικά ο καθένας, με τη δικηγόρο του Δήμου Γαζίου Χριστίνα Κοκκινάκη, εκπροσωπήσουν τον Δήμο Μαλεβιζίου, ως καθολικό εκ του νόμου διάδοχο του Δήμου Γαζίου, στην υπόθεση επί της διεκδικητικής αγωγής, που άσκησαν οι 23 κάτοικοι Φόδελε, κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Σ.ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.
4. Παραίτηση ή μη από τα δικόγραφα ανακοπών που ασκήθηκαν δυνάμει των αποφάσεων 207/2010 και 405/2010 της Δημαρχιακής Επιτροπής Γαζίου κατά της εταιρίας ΕΤΑΜ κατά της υπ' αρ 1740/2010 διαταγής πληρωμής και της παρα ποδας επιταγής προς εκτέλεση και κατάσχεσης ποσού 37850 ευρώ πλέον τόκων και εξόδων που ήδη έχει κατασχεθεί από το έτος 2010 για μελέτες που παρελήφθησαν με τις αποφάσεις 308/2009 και 88/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Γαζίου
5. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών που αφορούν το έτος 2017, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 8.000,00€ για την «Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου» (Κ.Α. 10.6264.0001)
7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 3.007,00€ για την «Συντήρηση και επισκευή Μηχανολογικού εξοπλισμού» (Κ.Α. 10.6264.0002)
8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 2.574,24€ για την εκτέλεση της "Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΗΥ, εκτυπωτές, σαρωτές, UPS, κλπ)". (Κ.Α. 10.7134.0001)
9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 690,18 € για την εκτέλεση της "Προμήθεια Αναλωσίμων (μελάνια, δισκέτες, CD)( ΚΑ. 10.6614.0001 )
10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 60.000,00€ ευρώ για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ. (Κ.Α. 60.7321.0002)
11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για τη κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου Μαλεβιζίου ανά Δημοτική Ενότητα.
12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 € για αμοιβή δικαστικών επιμελητών. (κ.α. 00.6116)
13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 2.000,00 € για αμοιβή συμβολαιογράφων.( κ.α. 00.6111.0002 )
14. Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για την αντιμετώπιση της δαπάνης «Ύδρευση των υπηρεσιών του Δήμου. (Κ.Α. 10.6213.0001)
15. Ψήφιση πίστωσης 14.745,21 € για την αντιμετώπιση των δαπανών της συνεχιζόμενης προμήθειας «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου» ( Κ.Α. 30.6641.0001)
16. Ψήφιση πίστωσης 206.232,19 € για την αντιμετώπιση δαπανών της ρύθμισης με τον Δήμο Ηρακλείου του Ν. 4304/2014 για την εναπόθεση απορριμμάτων στη χωματερή των Πέρα Γαλήνων. (Κ.Α. 20.8119.0001)
17. Ψήφιση πίστωσης κωδικών
18. Ψηφίσεις πιστώσεων για την απόδοση παρακρατηθέντων φόρων .
19. Ψήφισης πίστωσης 836.255,96€ για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους, για το οικονομικό έτος 2017.
20. Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για τα έξοδα κίνησης Δημάρχου-Αντιδημάρχων για το τρέχον οικονομικό έτος.( κ.α. 00.6421.0001)
21. Ψήφιση πίστωσης 3.000,00€ για τα έξοδα κίνησης Δημοτικών Συμβούλων για το τρέχον οικονομικό έτος. (κ.α. 00.6421.0002)
22. Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για τα έξοδα κίνησης μελών των Επιτροπών του Δήμου, για το τρέχον οικονομικό έτος.( κ.α. 00.6423.0001)
23. Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € για τα έξοδα κίνησης των υπαλλήλων του Δήμου, για το τρέχον οικονομικό έτος.( κ.α. 10.6422.0001 )