Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή Εκτύπωση
ΑΔΑ: 7ΕΟΚΩΛΣ-ΒΓΠ
Γάζι 22 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 21794

Ο δήμαρχος Μαλεβιζίου προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου τουλάχιστον παρ' Εφέταις στο Δήμο Μαλεβιζίου, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία, κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 Ν.4194/13 (Κώδικας Δικηγόρων).
1. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική υποστήριξη του Δήμου Μαλεβιζίου, περιλαμβανομένων των Δημοτικών Ενοτήτων καθώς και των Νομικών Προσώπων αυτού και ειδικότερα:
→ η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα της διοίκησης του Δήμου (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές κ.α.) , για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.
→ η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους Υπηρεσίες και καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου για τη διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεών τους.
→ η επεξεργασία και γνωμοδότηση για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
→ η επεξεργασία και ο νομικός έλεγχος όλων των συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς και των προκηρύξεων αυτού , για την ανάθεση έργων , προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
→ η νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
→ η παρακολούθηση της σχετικής νομοθεσίας και νομολογίας και η τήρηση - επικαιροποίηση του αρχείου με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το Δήμο.
→ η τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
→ η συμμετοχή του στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου, για την παροχή νομικών συμβάντων , εφόσον αυτό ζητηθεί από τη Δημοτική Αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
→ η άσκηση όλων των απαιτούμενων νομικών ενεργειών για την είσπραξη των πάσης φύσεως εσόδων και απαιτήσεων του Δήμου , με βάση τα όσα προβλέπονται στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και στην κείμενη νομοθεσία , σε συνεργασία με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
→ η διενέργεια ελέγχου τίτλων και όλων των δέουσων διαδικαστικών ενεργειών στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.
2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται δια της αυτοπρόσωπης παρουσίας στο Δημαρχείο Μαλεβιζίου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη) ,στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου , για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.
3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές καθορίζονται σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/2015.
4. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νόμιμων κρατήσεων. Θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Μαλεβιζίου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
5. Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α) να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ' Εφέταις μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.
β) να έχουν εκπληρώσει οι άνδρες τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
γ) να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
δ) να είναι υγιείς και αρτιμελής σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους.
ε) να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 και του Κώδικα Δικηγόρων.
6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Μαλεβιζίου σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα -30- ημερών, από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, αίτηση υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από:
Α)Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.
Β) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από τον οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
Γ)Βεβαίωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου τουλάχιστον παρ' Εφέτες στο Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου.
Δ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του Δημόσιου Τομέα.
Ε) Φωτοαντίγραφο των δύο -2- όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας Αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
ΣΤ) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής τους δράσης , στο οποίο να αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους.
7. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη εντολή κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά της προηγούμενης παραγράφου , υπεύθυνης δήλωσης ,ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα παραιτηθούν από άλλη έμμισθη θέση. Στην περίπτωση αυτή , δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Εντολέα στον οποίο παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή.
8. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι, υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους.
9. Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη:
Η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική κατάρτιση , η εξειδίκευσή στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική επάρκεια, η γνώση ξένης γλώσσας, η οικογενειακή κατάσταση , ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών στους τομείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού ή Ευρωπαϊκού Δικαίου , καθώς και η πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης.
10. Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου φαίνονται στην αναλυτική προκήρυξη.
Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων
11. Η επιλογή θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή που αποτελείται από :
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου για κάθε συγκεκριμένη προκήρυξη,
γ) Τον Κύρκο Αθανάσιο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών ως εκπρόσωπος του Δήμου, με αναπληρωτή τον Βαλτζάκη Γεώργιο Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομίας & Ανάπτυξης.
Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής ασκεί ο Κασσαπάκης Σπυρίδων Προϊστάμενος Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μαλεβιζίου, με αναπληρωτή την Περπέρογλου Αικατερίνη Υπάλληλο του Δήμου.
12. Η Πενταμελής Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα ακολουθεί η παρακάτω διαδικασία:
Ο Δικαστικός Πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, θα συγκαλέσει την Επιτροπή, μέσα σε πέντε -5- ημέρες από την κοινοποίηση της Προκήρυξης .
Η Επιτροπή με απόφασή της , θα ορίσει τον τόπο και το χρόνο και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την διαδικασία της επιλογής.
Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων , οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ατομική συνέντευξη από την Επιτροπή
Μέσα σε ένα -1- μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη , η Επιτροπή θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική για το Δήμο Μαλεβιζίου και ισχύει μόνο για την ανάληψη της θέσης που προκηρύχθηκε.
Ο Δήμος υποχρεούται μέσα σε ένα-1- μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης της Επιτροπής να προσλάβει στην κενή οργανική θέση τον επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στο Δικηγορική Σύλλογο Ηρακλείου την ανάληψη υπηρεσίας.
Ο επιτυχών θα πρέπει να μην έχει τα κωλύματα διορισμού για το Δημόσιο , όπως αυτά ισχύουν από τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά και δικαιολογητικά διορισμού.
13. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της προκήρυξης.
14. Προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων όπως ορίζεται από το Νόμο (άρθρο 43 Ν. 4194/2016) τριάντα -30- ημέρες από τη δημοσίευση αυτής σε ημερήσια εφημερίδα της έδρας του Δικηγορικού Συλλόγου, είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο , είτε με συστημένη επιστολή και βεβαία ημερομηνία κατάθεσης, που θα κατατεθούν στο Δήμο Μαλεβιζίου (Πλ. Μιχ. Κατσαμάνη Τ.Κ. 71414-Γάζι).
15. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες(Δευτέρα έως Παρασκευή) και ώρες (08:00-15:00) από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Μητρώου Προσωπικού της Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου Αρμόδιοι: κος Κασσαπάκης Σπυρίδων και κα Περπέρογλου Αικατερίνη Τηλέφωνα 2813 400 687, 623, 624.
16. Ορίζεται προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από την 24 /11/2016 έως την 23 /12/2016.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

 

Σχετικά Αρχεία

Αρχείο PDF (305 KB)
Προκήρυξη