Ανακοίνωση για εναρμόνιση συντελεστών τελών Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού Εκτύπωση
Γάζι 4-2-2015
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμό 543/2014 απόφαση του εγκρίνει την «Εναρμόνιση συντελεστών τελών Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού».
Η παραπάνω απόφαση έχει αναρτηθεί και θα παραμείνει συνεχώς εκτεθειμένη κατά το πλήρες κείμενό της, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 79 ,113 και 284 του Ν.3463/2006, έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.malevizi.gr) και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (απόφ.: 543/2014 ΑΔΑ: ΩΞΗΗΩΛΣ-Π7Ε).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ