ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» Εκτύπωση
ΥΠΟΕΡΓΟ 4: «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000312 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των 546.500 Ευρώ.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Η διενέργεια των αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών πραγματοποιούνται στους οικισμούς Αγ. Πελαγίας, Λυγαριάς και Μαδέ παράλληλα με την εκτέλεση του υποέργου 1 «Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμού Αγ. Πελαγίας» και του υποέργου 2 «Αποχέτευση Αγ. Πελαγίας».
Περιγραφή του υποέργου 4: Το αντικείμενο του Υποέργου 4 περιλαμβάνει την παρακολούθηση από αρχαιολόγους όλων των εκσκαφών και διαμορφώσεων που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των υποέργων 1 & 2. Διενέργεια ανασκαφικής έρευνας και σχεδιαστική αποτύπωση και συντήρηση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων και ευρημάτων που θα προκύψουν από την αυτήν. Οικονομική και τεχνική διαχείριση των εκτελούμενων εργασιών. Προμήθεια των αναγκαίων υλικών και αναλώσιμων της ανασκαφής, αποθήκευσης και ηλεκτρονικής υποστήριξης. Πινακίδες ενημέρωσης κοινού - έκδοση επιστημονικού οδηγού - ενημερωτικό φυλλάδιο. Ψηφιακή αποτύπωση - χαρτογράφηση - τρισδιάστατη απεικόνιση της ανασκαφικής περιοχής.