ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ» Εκτύπωση
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ»
Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5000312 και από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου. Ο προϋπολογισμός της Εργολαβικής Σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.769.684,48 Ευρώ (με αναθεώρηση και χωρίς Φ.Π.Α.).
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Τα δίκτυα αποχέτευσης αφορούν τους οικισμούς Αγ. Πελαγίας, Λυγαριάς και Μαδέ.
Περιγραφή του υποέργου 2: Το αντικείμενο του Υποέργου 2 περιλαμβάνει τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης του οικισμού Αγ. Πελαγίας και Λυγαρίας, τους κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς λυμάτων από τους οικισμούς του Μαδέ της Λυγαριάς και της Αγίας Πελαγίας, την κατασκευή των αντλιοστασίων στους οικισμούς Μαδέ, Λυγαριάς και Αγ. Πελαγίας και την μεταφορά των λυμάτων από την σηπτική δεξαμενή στη θέση παρκινγκ στην ΕΕΛ Αγ. Πελαγίας. Περιλαμβάνονται επίσης τα δίκτυα όμβριων υδάτων Αγ.Πελαγίας και Μαδέ. Συνολικά μελετήθηκαν τρεις οχετοί στον οικισμό Αγ. Πελαγίας και ένας οχετός στον οικισμό Μαδέ οι οποίοι παραλαμβάνουν τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών και τμημάτων των οικισμών.