Συνοπτικός Πίνακας Περιεχομένων ΟΕΥ Δήμου Μαλεβιζίου Εκτύπωση

1. Κεντρικές Υπηρεσίες

1.1. Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στον Δήμαρχο

1.1.1. Γενικός Γραμματέας

1.1.2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

1.1.3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων

1.1.4. Νομική Υπηρεσία

1.1.5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

1.1.6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

1.2. Επιτελικές Υπηρεσίες

1.2.1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

1.2.2. Αυτ. Τμ. Τεχν/γίας, Πληρ/κής, Επικ/νιών & Διαφάνειας

1.3. Υπ. Τοπικής Οικον. Ανάπτ, Περιβ/ντος & Ποιότ. Ζωής

1.3.1. Δ/νση Τοπικής Οικον. Ανάπτ. Περ/ντος & Πρασίνου

1.3.2. Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

1.4. Αυτ. Τμ. Κοιν/κής Προστασίας, Παιδείας & Πολ/σμού

1.4.1. Γραφ. Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων

1.4.2. Γραφ. Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

1.4.3. Γραφ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

1.5. Υπηρεσίες Υποστήριξης

1.5.1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

1.5.2. Διεύθυνση Κ.Ε.Π

1.5.3. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1.5.4. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

2. Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Κρουσώνα - Τυλίσου

2.1. Γραφείο ΚΕΠ

2.2. Γραφ. Διοικ. Θεμάτων και Εξυπ/σης του Πολίτη

2.3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων

2.4. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών

2.5. Γραφείο Καθαριότητας/Ανακύκλωση