Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι Απόφαση Καθορισμού Αντιδημάρχων
Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Μαλεβιζίου 2014-2017 PDF Εκτύπωση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Γάζι, 1/09/2014
Αριθμ. Πρωτ. 23179 
Αριθμ. Απόφασης 1049

Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό αντιδημάρχων
Με θητεία από 1-9-2014 έως 31-3-2017

Ο Δήμαρχος αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ. Α΄/16.6.2011) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α'/11.4.2012).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α'/29.2.2012) «ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» με τις οποίες τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 92 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α/07-06-2010) αναφορικά με την αντιμισθία των αντιδημάρχων .
3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και επομένως μπορούν να ορισθούν πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
4. Την αριθμό 47/2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Μαλεβιζίου που διενεργήθηκαν την 18-05-2014.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Μαλεβιζίου (ΦΕΚ 1694/τ. Β'/ 29.7.2011).


Αποφασίζει:

Ορίζει τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Μαλεβιζίου με θητεία από 1/9/2014 μέχρι 31/3/2017, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως ακολούθως:

1. Τον κ. Κύρκο Αθανάσιο του Νικολάου Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών (έμμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α΄. Καθ' ύλην:

 • Διοικητικά θέματα, θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαφάνειας και απασχόλησης
 • Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Διοικητικής βοήθειας και υποστήριξης πολιτικών οργάνων
 • Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εξυπηρέτηση πολιτών (ΚΕΠ)
 • Διοικητικής Μέριμνας
 • Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του, την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με αυτές καθώς επίσης και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και των φωτοαντιγράφων.

(Τις αρμοδιότητες που σχετίζονται με μετατάξεις- τοποθετήσεις-προσλήψεις-προαγωγές του προσωπικού, διατηρεί ο Δήμαρχος).

Β΄ Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Τυλίσου και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
 • Την εποπτεία της εξέλιξης των έργων - μελετών και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου, σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Τυλίσου
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου

Γ΄ Του αναθέτει τέλος την γραφειοκρατική παρακολούθηση των μελετών και των έργων που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ-SES SEAP και άλλων έργων.

 • Την προώθηση των διαδικασιών για έργα που ανατίθενται μέσω διαγωνισμών ώστε να διεκπεραιώνονται τάχιστα.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
 • Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


2. Τον κ. Σαμόλη Εμμανουήλ του Βασιλείου Αντιδήμαρχο Οικονομικών (άμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες:

 • Προϋπολογισμού-απολογισμού
 • Λογιστηρίου-Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ
 • Εσόδων-Εξόδων
 • Ταμείου-Προμηθειών
 • Κληροδοτήματα
 • Μισθώσεις Ακινήτων
 • Διαχείριση και Εξοπλισμό υλικού και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων
 • Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου(άρθρο 86 παρ.1περίπτ. ΕΝ 3463/2006 ΦΕΚ 114Α)
 • Την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμα για παράνομα πλαίσια- παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α)
 • Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών η οποία είναι συντρέχουσα με τις αρμοδιότητες του
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
 • Την προεδρεία της οικονομικής Επιτροπής
3. Τον κ. Σαλούστρο Αριστομένη του Βασιλείου Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών (έμμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες:
 • Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων - Έργων αυτεπιστασίας
 • Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου
 • Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων
 • Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
 • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων - Σηματοδότηση (Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
 • Καθημερινότητα (κατάσταση δρόμων - κοινοχρήστων χώρων)
 • Ελέγχου Κατασκευών
 • Διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας
 • Την Πολιτική Προστασία
 • Θέματα Αστικού Πρασίνου κλπ
 • Την ευθύνη και την εποπτεία της καλής λειτουργίας των κοιμητηρίων
 • Την έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
 • Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών η οποία είναι συντρέχουσα με τις αρμοδιότητες του
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων - χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
 • Του αναθέτει, τέλος, κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου.


4.Τον κ. Κουτσογιάννη Χαράλαμπο του Εμμανουήλ Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης-Πρωτογενής Τομέας- (άμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ' ύλην αρμοδιότητες ως αυτές προσδιορίζονται στον ΟΕΥ του Δήμου

 • Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας
 • Θέματα Ζωϊκής Παραγωγής & Αλιείας
 • Θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών-κλείσιμο)
 • Την εποπτεία του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς επίσης και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και των φωτοαντιγράφων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας


5.Τον κ. Βαλτζάκη Γεώργιο του Φιλίππου Αντιδήμαρχο (έμμισθο) και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Α΄. Καθ' ύλην:

 • Θέματα που σχετίζονται με τη Δημοτική Περιουσία (αναζήτηση καταγραφή) και προτάσεις για την αξιοποίησή της
 • Θέματα σχετιζόμενα με την ευζωία και προστασία των κατοικιδίων ζώων
 • Θέματα Νεολαίας - Εθελοντισμού - γηπέδων- ομάδων ποδοσφαίρου
 • Την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού που σχετίζεται με τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς επίσης και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και των φωτοαντιγράφων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

Β΄ Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Κρουσσώνα και συγκεκριμένα:

 • Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσώνα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα , σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσώνα
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα συμβούλια της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την διεκπεραίωση θεμάτων που θα ανατίθενται σ' αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου.

 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αντιδημάρχου τις καθ' ύλην αρμοδιότητες του, ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο.

Τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της ΜΑΕΔΗΜ κ. Αποστολάκη Ευαγγελία του Εμμανουήλ.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.


Ο Δήμαρχος

Κωνσταντίνος Μαμουλάκης


 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA