Αρχική Δημοτική Αρχή Αντιδήμαρχοι
Αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Μαελβιζίου, με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες τους έχουν καθοριστεί ως εξής:

A/A Αντιδήμαρχος Αρμοδιότητες
1.


Κύρκος Αθανάσιος του Νικολάου

kyrkos_thanasis.jpg
 • Αντιδήμαρχος  Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Διοικητικά θέματα, θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διαφάνειας και απασχόλησης
 • Προγραμματισμού και Οργάνωσης
 • Τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Διοικητικής βοήθειας και υποστήριξης πολιτικών οργάνων
 • Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου
 • Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Εξυπηρέτηση πολιτών (ΚΕΠ)
 • Διοικητικής Μέριμνας
 • Την εποπτεία του προσωπικού που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες του, την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με αυτές καθώς επίσης και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και των φωτοαντιγράφων.
 • Την ευθύνη λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Τυλίσου
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού των υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων της δημοτικής Ενότητας Τυλίσου
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Τυλίσου
 • Την γραφειοκρατική παρακολούθηση των μελετών και των έργων που σχετίζονται με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ-SES SEAP και άλλων έργων
 • Την προώθηση των διαδικασιών για έργα που ανατίθενται μέσω διαγωνισμών ώστε να διεκπεραιώνονται τάχιστα
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
 • Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2.


Σαμόλης Εμμανουήλ του Βασιλείου

Σαμόλης Εμμανουήλ
 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Προϋπολογισμού-απολογισμού
 • Λογιστηρίου-Διπλογραφικού συστήματος ΟΤΑ
 • Εσόδων-Εξόδων.
 • Ταμείου-Προμηθειών.
 • Κληροδοτήματα.
 • Μίσθωσης Ακινήτων.
 • Διαχείριση και Εξοπλισμό υλικού και αποθεματικού εξοπλισμού Γραφείων
 • Την αρμοδιότητα να συνυπογράφει βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δαπανών που έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου(άρθρο 86 παρ.1περίπτ. ΕΝ 3463/2006 ΦΕΚ 114Α)
 • Την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμα για παράνομα πλαίσια- παράνομες πινακίδες (Ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α)
 • Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών η οποία είναι συντρέχουσα με τις αρμοδιότητες του
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων.
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
 • Την προεδρεία της οικονομικής Επιτροπής
3.


Σαλούστρος Αριστομένης του Βασιλείου

Σαλούστρος Αριστομένης
 • Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων - Έργων αυτεπιστασίας
 • Έργων Οδοποιίας Εγγειοβελτιωτικών έργων
 • Παρακολούθηση πάσης φύσεως μελετών στο σύνολο του Δήμου
 • Διαμόρφωση Υπαίθριων Χώρων
 • Κτιριακών Έργων και εγκαταστάσεων/Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
 • Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων - Σηματοδότηση (Γενικώς θέματα και έργα κυκλοφορίας)
 • Καθημερινότητα (κατάσταση δρόμων - κοινοχρήστων χώρων)
 • Ελέγχου Κατασκευών
 • Διαχείριση του μηχανολογικού εξοπλισμού της υπηρεσίας
 • Την Πολιτική Προστασία
 • Θέματα Αστικού Πρασίνου κλπ
 • Την ευθύνη και την εποπτεία της καλής λειτουργίας των κοιμητηρίων
 • Την έκδοση βεβαιώσεων παλαιότητας κτισμάτων
 • Την εποπτεία του προσωπικού των παραπάνω υπηρεσιών η οποία είναι συντρέχουσα με τις αρμοδιότητες του
 • Την υπογραφή των εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και τη θεώρηση του γνησίου των φωτοαντιγράφων
 • Τέλεση Πολιτικών Γάμων - χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
 • Του αναθέτει, τέλος, κατά τόπον αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου
4.

Κουτσογιάννης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ

Κουτσογιάννης Χαράλαμπος

 • Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας
 • Θέματα Ζωϊκής Παραγωγής & Αλιείας
 • Θέματα Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (έκδοση αδειών -κλείσιμο)
 • Την εποπτεία του προσωπικού της υπηρεσίας αυτής την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς επίσης και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και των φωτοαντιγράφων.
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας
5.


Βαλτζάκης Γεώργιος  του Φιλίππου


 • Την ευθύνη της καλής λειτουργίας των Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα Κρουσσώνα
 • Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα , σε συνεργασία με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Τη μέριμνα για την καλή κατάσταση του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα
 • Την υπογραφή με εξουσιοδότηση Δημάρχου βεβαιώσεων , πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Κρουσσώνα
 • Τη συνεργασία με τους Προέδρους και τα συμβούλια της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την διεκπεραίωση θεμάτων που θα ανατίθενται σ' αυτόν εκ μέρους του Δημάρχου
 • Θέματα που σχετίζονται με τη Δημοτική Περιουσία (αναζήτηση καταγραφή) και προτάσεις για την αξιοποίησή της
 • Θέματα σχετιζόμενα με την ευζωία και προστασία των κατοικιδίων ζώων
 • Θέματα Νεολαίας-Εθελοντισμού- -γηπέδων- ομάδων ποδοσφαίρου
 • Την εποπτεία του υπαλληλικού προσωπικού που σχετίζεται με τις παραπάνω αρμοδιότητες και την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων που είναι συναφή με τις αρμοδιότητές του καθώς επίσης και την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και των φωτοαντιγράφων
 • Την τέλεση Πολιτικών Γάμων
 • Την χορήγηση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας

 

1 Βαλτζάκης Γιώργος
2 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ
3 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Μαλεβιζίου 2014-2017
4 Κύρκος Αθανάσιος
5 Σαλούστρος Αριστομένης
6 Σαμόλης Εμμανουήλ
7 Κουτσογιάννης Χαράλαμπος
 

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Γαζίου
Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας
Οδηγός του Πολίτη
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Μαλεβιζίου 2015-2017
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
ΑΜΕΑ
Προκήρυξη Θέσεων Κοινωφελούς Εργασίας
ΚΟΣΕ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Ενημέρωση για Αγροτικά Θέματα
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Αναζήτηση

Διαύγεια
Αρχαιολογική Συλλογή Μαλεβιζίου
Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα
Μουσείο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος
Δ.Ο.Κ.Α.Π.Π.Α.Μ.
Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.
Δ.Ε.Υ.Α. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
Δημοσιότητα ΕΣΠΑ 2014-2020
Το Σύμφωνο των Δημάρχων
linkedTourism
ΚΕΠ
Funding
INTERMEDIA